Tra­dy­cja w gru­pie OP3A

IMG_6472Świę­ta to czas pełen wra­żeń oraz przy­go­to­wań. Zgod­nie z tra­dy­cją, dzie­ci z gru­py OP3A zabra­ły się za pie­cze­nie oraz deko­ro­wa­nie pier­nicz­ków. Na począt­ku zadba­ły o czy­ste rącz­ki oraz wspól­nie z panią zaczę­ły przy­go­to­wy­wać cia­sto. Gdy wszyst­ko było goto­we, przed­szko­la­ki z ogrom­nym zapa­łem i zaan­ga­żo­wa­niem zabra­ły się do pracy–wałkowały cia­sto, wykra­wa­ły cia­stecz­ka za pomo­cą foremek.
Efek­tem naszej pra­cy były peł­ne blasz­ki pier­nicz­ków, któ­re zanie­śli­śmy do kuch­ni. Tu pod czuj­nym okiem naszych pań kucha­rek pier­ni­ki nabie­ra­ły kolo­ru, pie­kąc się w pie­kar­ni­ku. Kolej­nym kro­kiem była deko­ra­cja wypie­ków — naj­bar­dziej wycze­ki­wa­ny moment. Pole­wa­nie lukrem, cze­ko­la­dą, posy­py­wa­nie kolo­ro­wy­mi grosz­ka­mi, malo­wa­nie cukro­wy­mi pisa­ka­mi — to była naj­więk­sza fraj­da! Każ­de cia­stecz­ko deko­ro­wa­ne według fan­ta­zji dzie­ci sta­wa­ło się dzie­łem sztu­ki. Na koniec cze­ka­ła degu­sta­cja pier­nicz­ków przez naj­waż­niej­szą oso­bę w tym świą­tecz­nym okre­sie-same­go Świę­te­go Miko­ła­ja! Pie­cze­nie pier­nicz­ków spra­wi­ło naszym przed­szko­la­kom wiel­ką radość, a jed­no­cze­śnie w spo­sób miły i prak­tycz­ny utrwa­li­ło tra­dy­cje świąt Boże­go Narodzenia.


Wstecz