Tosia z VIf potra­fi programować

Mam na imię Tosia. Cho­dzę do kla­sy VIf SP nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie. Jestem uta­len­to­wa­na wokal­nie, uwiel­biam język pol­ski. Jed­nak nade wszyst­ko lubię zaję­cia dodat­ko­we z pro­gra­mo­wa­nia i robo­ty­ki. Na fil­mi­ku zoba­czy­cie to, cze­go się nauczyłam.