Tłu­sty Czwar­tek  w gru­pie OP 5B

6W Tłu­sty Czwar­tek-tak jak każe tra­dy­cja, każ­dy w ten dzień powi­nien zjeść pącz­ka. Tak też było i w naszej gru­pie, ale i nie tylko.
Przed­szko­la­ki z gru­py OP 5B w Tłu­sty Czwar­tek zro­bi­ły ide­al­ne pącz­ki z masy sol­nej. Dzie­ci pącz­ka ugnia­ta­ły, wał­ko­wa­ły i tur­la­ły , a potem je ślicz­nie ude­ko­ro­wa­ły. Była świet­na zabawa!


Wstecz