Tłu­sty czwar­tek w gru­pie 4A i 4B

1W tym słod­kim dniu dzie­ci z gru­py 4A i 4B  tra­dy­cyj­nie zaja­da­ły się pącz­ka­mi. Przed­szko­la­ki bra­ły udział w róż­nych kon­kur­sach oraz wyko­na­ły pra­cę pla­stycz­ną.  Ten dzień był pełen dobre­go humo­ru i wspa­nia­łej zabawy.


Wstecz