Tłu­sty czwar­tek na zaję­ciach logopedycznych

1Tłu­sty czwar­tek to dzień, któ­re­go wszy­scy miło­śni­cy pącz­ków wycze­ku­ją z nie­cier­pli­wo­ścią. Na zaję­ciach logo­pe­dycz­nych rów­nież nie mogło ich zabrak­nąć. Aby uczcić to świę­to, dzie­ci na roz­grzew­kę wyko­na­ły „Pącz­ko­wą gim­na­sty­kę buzi i języ­ka”, następ­nie pró­bo­wa­ły odna­leźć dro­gę do pącz­ka utrwa­la­jąc przy tym zabu­rzo­ne głoski.
Zaję­cia zakoń­czy­ły się roz­wią­zy­wa­niem zaga­dek i w nagro­dę ozda­bia­niem pącz­ków kolo­ro­wy­mi pie­cząt­ka­mi. Pod­czas wyko­ny­wa­nia ćwi­czeń wszyst­kie dzie­ci świet­nie się bawiły!


Wstecz