Tłusty czwartek na zaję­ci­ach logopedycznych

1Tłusty czwartek to dzień, którego wszyscy miłośni­cy pączków wyczeku­ją z niecier­pli­woś­cią. Na zaję­ci­ach logope­dy­cznych również nie mogło ich zabraknąć. Aby ucz­cić to świę­to, dzieci na roz­grzewkę wykon­ały „Pączkową gim­nastykę buzi i języ­ka”, następ­nie próbowały odnaleźć drogę do pącz­ka utr­wala­jąc przy tym zabur­zone głoski.
Zaję­cia zakończyły się rozwiązy­waniem zagadek i w nagrodę ozd­abi­an­iem pączków kolorowy­mi pieczątka­mi. Pod­czas wykony­wa­nia ćwiczeń wszys­tkie dzieci świet­nie się bawiły!


Wstecz