Ter­min XVIII Pomorskiego Fes­ti­walu Piosen­ki Kaszub­skiej „Kaszëb­sczë Spiéwë” przeniesiony

W związku z obec­ną sytu­acją związaną z zagroże­niem zakaże­nia koron­awirusem oraz rekomen­dac­ja­mi  Woje­w­ody Pomorskiego i Pomorskiego Kura­to­ra Oświaty doty­czą­cy­mi nieor­ga­ni­zowa­nia wycieczek szkol­nych, a także nieuczest­niczenia w imprezach masowych, plen­erowych i szkol­nych do chwili usta­nia zagroże­nia, w uzgod­nie­niu z Wójtem Gminy Luzi­no przenosimy ter­min XVIII Pomorskiego Fes­ti­walu Piosen­ki Kaszub­skiej „Kaszëb­sczë Spiéwë” z dnia 20.03.2020 r.  na późniejszy. O nowym ter­minie poin­for­mu­je­my niezwłocznie po jego ustaleniu.

Dyrek­tor Szkoły

Dar­iusz Rompca