Ter­min XVIII Pomor­skie­go Festi­wa­lu Pio­sen­ki Kaszub­skiej „Kaszëb­sczë Spi­éwë” przeniesiony

W związ­ku z obec­ną sytu­acją zwią­za­ną z zagro­że­niem zaka­że­nia koro­na­wi­ru­sem oraz reko­men­da­cja­mi  Woje­wo­dy Pomor­skie­go i Pomor­skie­go Kura­to­ra Oświa­ty doty­czą­cy­mi nie­orga­ni­zo­wa­nia wycie­czek szkol­nych, a tak­że nie­uczest­ni­cze­nia w impre­zach maso­wych, ple­ne­ro­wych i szkol­nych do chwi­li usta­nia zagro­że­nia, w uzgod­nie­niu z Wój­tem Gmi­ny Luzi­no prze­no­si­my ter­min XVIII Pomor­skie­go Festi­wa­lu Pio­sen­ki Kaszub­skiej „Kaszëb­sczë Spi­éwë” z dnia 20.03.2020 r.  na póź­niej­szy. O nowym ter­mi­nie poin­for­mu­je­my nie­zwłocz­nie po jego ustaleniu.

Dyrek­tor Szkoły

Dariusz Romp­ca