Tech­ni­ka onli­ne w kla­sach 4–6

6-E-TECHNIKAUcznio­wie naszej szko­ły od dłuż­sze­go już cza­su uczą się zdal­nie. Mimo tego, że reali­zu­ją zada­nia w domu sta­ra­ją się z nich czer­pać jak naj­wię­cej, rów­nież z teo­re­tycz­nej wie­dzy i prak­tycz­nych dzia­łań podej­mo­wa­nych na zaję­ciach onli­ne z tech­ni­ki. W okre­sie pan­de­mii na zaję­ciach tech­ni­ki w kla­sach czwar­tych nadal są reali­zo­wa­ne zagad­nie­nia doty­czą­ce kar­ty rowerowej.
Ucznio­wie pozna­ją szcze­gó­ło­we prze­pi­sy doty­czą­ce pie­szych i rowe­rzy­stów. Wyko­nu­ją pra­ce  tech­nicz­no-pla­stycz­ne: zna­ki dro­go­we ostrze­gaw­cze, zaka­zu, naka­zu, infor­ma­cyj­ne oraz zna­ki pozio­me. Oka­za­ło się, że na tere­nie Luzi­na jest ogrom­na ilość zna­ków i na pew­no ich zna­jo­mość  przy­czy­ni się do bez­pie­czeń­stwa przy­szłych rowe­rzy­stów. Po zdo­by­ciu kar­ty rowe­ro­wej będą wie­dzie­li w jaki spo­sób pra­wi­dło­wo poru­szać się po jezd­ni i komu­ni­ko­wać swo­je manew­ry innym uczest­ni­kom ruchu dro­go­we­go. Czwar­to­kla­si­ści są bar­dzo zain­te­re­so­wa­ni tą tema­ty­ką  i aktyw­ność na lek­cjach onli­ne jest bar­dzo duża. Nato­miast w kla­sach pią­tych ucznio­wie two­rzą róż­ne pro­jek­ty np. robo­ty czy  pojaz­dy przy­szło­ści. Do swych prac wyko­rzy­stu­ją róż­ne­go rodza­ju mate­ria­ły dostęp­ne w domu: kar­to­ni­ki, kloc­ki lego, tek­tu­rę, pudeł­ka itp. Ucznio­wie pobu­dza­ją swo­ją wyobraź­nie i  z wiel­kim zaan­ga­żo­wa­niem two­rzą wspa­nia­łe pra­ce. Naj­bar­dziej zafa­scy­no­wa­ni są  tema­ty­ką robo­ty­ki. Chęt­nie bio­rą udział w zaję­ciach i zada­ją wni­kli­we pyta­nia nauczy­cie­lo­wi. Bar­dzo pra­co­wi­ci i zaan­ga­żo­wa­ni są rów­nież ucznio­wie klas szó­stych. Naj­wię­cej pozy­tyw­nych emo­cji wywo­łu­ją lek­cje poświę­co­ne pro­jek­to­wa­niu wnętrz. Zaję­cia te  poma­ga­ją w roz­wi­ja­niu obra­zo­we­go myśle­nia twór­cze­go. Powsta­łe pro­jek­ty, począw­szy od puste­go pomiesz­cze­nia do zapro­jek­to­wa­nia mebli w 3D, uczą mło­dych szó­sto­kla­si­stów jak być w przy­szło­ści projektantami.


Wstecz