Tech­ni­ka online w klasach 4–6

6-E-TECHNIKAUczniowie naszej szkoły od dłuższego już cza­su uczą się zdal­nie. Mimo tego, że real­izu­ją zada­nia w domu stara­ją się z nich czer­pać jak najwięcej, również z teo­re­ty­cznej wiedzy i prak­ty­cznych dzi­ałań pode­j­mowanych na zaję­ci­ach online z tech­ni­ki. W okre­sie pan­demii na zaję­ci­ach tech­ni­ki w klasach czwartych nadal są real­i­zowane zagad­nienia doty­czące kar­ty rowerowej.
Uczniowie poz­na­ją szczegółowe przepisy doty­czące pieszych i row­erzys­tów. Wykonu­ją prace  tech­niczno-plas­ty­czne: zna­ki dro­gowe ostrze­gaw­cze, zakazu, nakazu, infor­ma­cyjne oraz zna­ki poziome. Okaza­ło się, że na tere­nie Luz­i­na jest ogrom­na ilość znaków i na pewno ich zna­jo­mość  przy­czyni się do bez­pieczeńst­wa przyszłych row­erzys­tów. Po zdoby­ciu kar­ty rowerowej będą wiedzieli w jaki sposób praw­idłowo poruszać się po jezd­ni i komu­nikować swo­je manewry innym uczest­nikom ruchu dro­gowego. Czwartok­lasiś­ci są bard­zo zain­tere­sowani tą tem­atyką  i akty­wność na lekc­jach online jest bard­zo duża. Nato­mi­ast w klasach pią­tych uczniowie tworzą różne pro­jek­ty np. robo­ty czy  pojazdy przyszłoś­ci. Do swych prac wyko­rzys­tu­ją różnego rodza­ju mate­ri­ały dostęp­ne w domu: kar­toni­ki, kloc­ki lego, tek­turę, pudeł­ka itp. Uczniowie pobudza­ją swo­ją wyobraźnie i  z wielkim zaan­gażowaniem tworzą wspani­ałe prace. Najbardziej zafas­cynowani są  tem­atyką robo­t­y­ki. Chęt­nie biorą udzi­ał w zaję­ci­ach i zada­ją wnikli­we pyta­nia nauczy­cielowi. Bard­zo pra­cowici i zaan­gażowani są również uczniowie klas szóstych. Najwięcej pozy­ty­wnych emocji wywołu­ją lekc­je poświę­cone pro­jek­towa­niu wnętrz. Zaję­cia te  poma­ga­ją w rozwi­ja­niu obra­zowego myśle­nia twór­czego. Pow­stałe pro­jek­ty, począwszy od pustego pomieszczenia do zapro­jek­towa­nia mebli w 3D, uczą młodych szós­tok­la­sistów jak być w przyszłoś­ci projektantami.


Wstecz