Teatrzyk w Oddzia­łach Przedszkolnych

Narodowy-programW związ­ku z reali­za­cją zadań w ramach Naro­do­we­go Pro­gra­mu Roz­wo­ju Czy­tel­nic­twa zor­ga­ni­zo­wa­no w gru­pach przed­szkol­nych teatrzyk. Dla młod­szych dzie­ci akto­rzy zagra­li przed­sta­wie­nie pt. „Zaję­cza chat­ka” nato­miast dla star­szych „Czer­wo­ny Kap­tu­rek”. Dzie­ci z peł­nym zaan­ga­żo­wa­niem obej­rza­ły przed­sta­wie­nie, a nawet mogły wcie­lić się w zna­ne posta­cie z bajek i przy boku pro­fe­sjo­na­li­stów ode­grać swo­je role.
Akto­rzy pozo­sta­wa­li w sta­łym kon­tak­cie z mło­dy­mi widza­mi anga­żu­jąc ich w insce­ni­za­cję zna­nych bajek. Na koniec przed­szko­la­ki zosta­ły zapro­szo­ne do wspól­ne­go tań­ca, któ­ry wpro­wa­dził wszyst­kich w rado­sną atmos­fe­rę. Spo­tka­nie wpro­wa­dzi­ło dzie­ci w świat sztu­ki, a tak­że było dosko­na­łą oka­zją do utrwa­le­nia zasad bez­pie­czeń­stwa by nie roz­ma­wiać z obcymi.

Wstecz