Teatrzyk cie­ni w gru­pach OP 4C i OP 4D

1W związ­ku z reali­za­cją zadań w ramach Naro­do­we­go Pro­gra­mu Roz­wo­ju Czy­tel­nic­twa zor­ga­ni­zo­wa­no w gru­pach przed­szkol­nych 4C i 4D teatrzyk cie­ni pt. „Legen­da o smo­ku wawel­skim”. Dzie­ci nagro­dzi­ły przed­sta­wie­nie grom­ki­mi bra­wa­mi. Zain­spi­ro­wa­ne teatrzy­kiem przed­szko­la­ki wspól­nie z nauczy­ciel­ka­mi wyko­na­ły papie­ro­we­go smoka.Wstecz