Teatr kukiełkowy w przedszkolu

W min­ionym tygod­niu w poniedzi­ałek, przed­szko­la­ki z naszej szkoły miały okazję wziąć udzi­ał w przed­staw­ie­niu teatru kukiełkowego pt. „Jaś i Mał­gosia”. Na chwilę wszyscy prze­nieśli się do lasu, do pysznie wyglą­da­jącego domku z pier­niczków, w którym to mieszkała wcale nie taka strasz­na Baba Jaga i zabawny tańczą­cy kot.


W świat Jasia i Mał­gosi – wspani­ałej i odważnej dwój­ki rodzeńst­wa — wprowadz­ił nas Leśnik, który w niebanal­ny sposób poruszył tem­atykę związaną z bez­pieczeńst­wem i ekologią. Dzię­ki jego mag­icznej kamizelce dzieci przy­pom­ni­ały sobie, w jaki sposób seg­re­gować odpady, a także które grzy­by są jadalne, a których zry­wać nie wol­no, bo są tru­jące. Zaprasza­my do obe­jrzenia krótkiej relacji z tego wydarzenia.

Wstecz