Teatr kukieł­ko­wy w przedszkolu

W minio­nym tygo­dniu w ponie­dzia­łek, przed­szko­la­ki z naszej szko­ły mia­ły oka­zję wziąć udział w przed­sta­wie­niu teatru kukieł­ko­we­go pt. „Jaś i Mał­go­sia”. Na chwi­lę wszy­scy prze­nie­śli się do lasu, do pysz­nie wyglą­da­ją­ce­go dom­ku z pier­nicz­ków, w któ­rym to miesz­ka­ła wca­le nie taka strasz­na Baba Jaga i zabaw­ny tań­czą­cy kot.


W świat Jasia i Mał­go­si – wspa­nia­łej i odważ­nej dwój­ki rodzeń­stwa — wpro­wa­dził nas Leśnik, któ­ry w nie­ba­nal­ny spo­sób poru­szył tema­ty­kę zwią­za­ną z bez­pie­czeń­stwem i eko­lo­gią. Dzię­ki jego magicz­nej kami­zel­ce dzie­ci przy­po­mnia­ły sobie, w jaki spo­sób segre­go­wać odpa­dy, a tak­że któ­re grzy­by są jadal­ne, a któ­rych zry­wać nie wol­no, bo są tru­ją­ce. Zapra­sza­my do obej­rze­nia krót­kiej rela­cji z tego wydarzenia.

Wstecz