Tanecz­ne powi­ta­nie wiosny

Pierw­szy dzień wio­sny to dzień, w któ­rym sala przed­szkol­na gru­py OP6C zamie­ni­ła się w sce­nę, na któ­rej, nasze kocha­ne przed­szko­la­ki zapre­zen­to­wa­ły swo­je umie­jęt­no­ści tanecz­ne.


Dzie­ci pod czuj­nym okiem pań przed­sta­wi­ły układ cho­re­ogra­ficz­ny z kolo­ro­wy­mi chu­s­ta­mi do pio­sen­ki „Wio­sna, wio­sen­ka…”. Na twa­rzach małych arty­stów widać było ogrom­ne sku­pie­nie i radość.
Wstecz