Taneczne pow­i­tanie wiosny

Pier­wszy dzień wios­ny to dzień, w którym sala przed­szkol­na grupy OP6C zamieniła się w scenę, na której, nasze kochane przed­szko­la­ki zaprezen­towały swo­je umiejęt­noś­ci taneczne.


Dzieci pod czu­jnym okiem pań przed­staw­iły układ chore­ograficzny z kolorowy­mi chus­ta­mi do piosen­ki „Wios­na, wiosen­ka…”. Na twarzach małych artys­tów widać było ogromne skupi­e­nie i radość.
Wstecz