Tadeusz Koś­ciuszko-lekc­ja bib­liotecz­na dla kl. V‑VI

SONY DSCDnia 17 maja 2018 roku bib­liote­ka Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 w Luzinie pod­jęła kole­jne dzi­ałanie akty­wiz­u­jące uczniów do się­ga­nia po „słowo pisane”. Klasa VB jako pier­wsza zapoz­nała się z postacią Tadeusza Koś­ciusz­ki, wielkiego patri­o­ty, bohat­era Pol­s­ki, a także znanego w całym świecie przy­ja­ciela i bohat­era Stanów Zjed­noc­zonych Ameryki.
Pod­czas niety­powej lekcji bib­liotecznej uczniowie klas V i VI pra­cow­ali w gru­pach, zaję­cia podzielone były na dwie część, w pier­wszej uczniowie czy­tali „półgłosem”, każ­da oso­ba po kolei, frag­men­ty biografii Tadeusza Koś­ciusz­ki,. Zadaniem czytel­ników było wych­wyce­nie jak najwięk­szej licz­by absurdal­nych, niel­og­icznych, zabawnych fak­tów, które nie pasowały do naszej postaci. Z niedorzecznoś­ci jaki pojaw­iły się w tekś­cie był fakt że Tadeusz Koś­ciuszko pod­czas wojny w USA wygrał talon na balon miał alergię na wia­tr, woj­na spowodowała popyt na pomi­do­ry, a także za zaległy żołd nasz bohater mógł kupić sobie firan­ki do swo­jej lux tor­pedy jakim w tam­tym cza­sie było czer­wone vol­vo v6.
Uczniowie ćwiczyli w ten sposób czy­tanie ze zrozu­mie­niem. Spostrze­gaw­c­zość uczniów widocz­na była  w wesołej reakcji na kole­jne niedorzecznoś­ci. Pod­czas tej częś­ci dało się zauważyć ele­men­ty współpra­cy, zadan­iowość, log­iczne myśle­nie, a także zdrową rywal­iza­cję pomiędzy gru­pa­mi. W drugiej część następowała zmi­ana schematu-uczniowi mieli za zadanie poma­lować portret Tadeusza Koś­ciusz­ki, który był spec­jal­nie przy­go­towany przez nauczy­ciela, należało ustal­ić wspól­nie tylko trzy bar­wy i pra­cow­ać w abso­lut­nej ciszy pod­czas gdy nauczy­ciel- bib­liotekarz odczy­ty­wał na głos biografię Tadeusza Koś­ciusz­ki i wskazy­wał na fak­ty prawdzi­we i absurdalne. Pod­czas tej częś­ci zajęć obser­wowano pracę intu­icyjną, podziel­ność uwa­gi wśród słuchaczy, log­iczne myśle­nie, a także kul­turę pra­cy w ciszy oraz współpracę w ramach grupy. Zaję­cia podobały się wszys­tkim uczniom, którzy pra­cow­ali w różnym tem­pie ale częs­to osią­gali podob­ne wyni­ki, nato­mi­ast piękne portre­ty Tadeusza Koś­ciusz­ki stworzyły galer­ię kl. V‑VI, którą uczniowie mogą podzi­wiać w bib­liotece szkolnej.


Wstecz