Tade­usz Kościusz­ko-lek­cja biblio­tecz­na dla kl. V‑VI

SONY DSCDnia 17 maja 2018 roku biblio­te­ka Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie pod­ję­ła kolej­ne dzia­ła­nie akty­wi­zu­ją­ce uczniów do się­ga­nia po „sło­wo pisa­ne”. Kla­sa VB jako pierw­sza zapo­zna­ła się z posta­cią Tade­usza Kościusz­ki, wiel­kie­go patrio­ty, boha­te­ra Pol­ski, a tak­że zna­ne­go w całym świe­cie przy­ja­cie­la i boha­te­ra Sta­nów Zjed­no­czo­nych Ameryki.
Pod­czas nie­ty­po­wej lek­cji biblio­tecz­nej ucznio­wie klas V i VI pra­co­wa­li w gru­pach, zaję­cia podzie­lo­ne były na dwie część, w pierw­szej ucznio­wie czy­ta­li „pół­gło­sem”, każ­da oso­ba po kolei, frag­men­ty bio­gra­fii Tade­usza Kościusz­ki,. Zada­niem czy­tel­ni­ków było wychwy­ce­nie jak naj­więk­szej licz­by absur­dal­nych, nie­lo­gicz­nych, zabaw­nych fak­tów, któ­re nie paso­wa­ły do naszej posta­ci. Z nie­do­rzecz­no­ści jaki poja­wi­ły się w tek­ście był fakt że Tade­usz Kościusz­ko pod­czas woj­ny w USA wygrał talon na balon miał aler­gię na wiatr, woj­na spo­wo­do­wa­ła popyt na pomi­do­ry, a tak­że za zale­gły żołd nasz boha­ter mógł kupić sobie firan­ki do swo­jej lux tor­pe­dy jakim w tam­tym cza­sie było czer­wo­ne volvo v6.
Ucznio­wie ćwi­czy­li w ten spo­sób czy­ta­nie ze zro­zu­mie­niem. Spo­strze­gaw­czość uczniów widocz­na była  w weso­łej reak­cji na kolej­ne nie­do­rzecz­no­ści. Pod­czas tej czę­ści dało się zauwa­żyć ele­men­ty współ­pra­cy, zada­nio­wość, logicz­ne myśle­nie, a tak­że zdro­wą rywa­li­za­cję pomię­dzy gru­pa­mi. W dru­giej część nastę­po­wa­ła zmia­na sche­ma­tu-ucznio­wi mie­li za zada­nie poma­lo­wać por­tret Tade­usza Kościusz­ki, któ­ry był spe­cjal­nie przy­go­to­wa­ny przez nauczy­cie­la, nale­ża­ło usta­lić wspól­nie tyl­ko trzy bar­wy i pra­co­wać w abso­lut­nej ciszy pod­czas gdy nauczy­ciel- biblio­te­karz odczy­ty­wał na głos bio­gra­fię Tade­usza Kościusz­ki i wska­zy­wał na fak­ty praw­dzi­we i absur­dal­ne. Pod­czas tej czę­ści zajęć obser­wo­wa­no pra­cę intu­icyj­ną, podziel­ność uwa­gi wśród słu­cha­czy, logicz­ne myśle­nie, a tak­że kul­tu­rę pra­cy w ciszy oraz współ­pra­cę w ramach gru­py. Zaję­cia podo­ba­ły się wszyst­kim uczniom, któ­rzy pra­co­wa­li w róż­nym tem­pie ale czę­sto osią­ga­li podob­ne wyni­ki, nato­miast pięk­ne por­tre­ty Tade­usza Kościusz­ki stwo­rzy­ły gale­rię kl. V‑VI, któ­rą ucznio­wie mogą podzi­wiać w biblio­te­ce szkolnej.


Wstecz