Szkol­ny Tur­niej Sza­cho­wy dla klas I–III

1Roz­gryw­ki sza­cho­we dla uczniów klas I–III odby­ły się 6 i 7 kwiet­nia 2022r. Udział w roz­gryw­kach wzię­ło osiem­na­stu uczniów. Uczest­ni­cy wyka­za­li się bar­dzo dobrą zna­jo­mo­ścią gry w sza­chy. Spraw­nie poru­sza­li się bier­ka­mi po sza­chow­ni­cy, wyko­ny­wa­li rosza­dy, sza­cho­wa­li i potra­fi­li grać koń­ców­ki: „szach–mat”.

Kla­sy­fi­ka­cja:

Kla­sy I

  • I miej­sce: Kac­per Groth — Ia
  • II miej­sce: Kac­per Dre­li­szak – kl. Id
  • III miej­sce: Marian­na Pal­lach – kl. Id

Kla­sy II

  • I miej­sce:  Paweł Sło­wi – kl. IIa
  • II miej­sce: Alek­san­der Topp — IIc
  • III miej­sce: Bar­tosz Sło­wi  — kl. IIa

Kla­sy III

  • I miej­sce: Alan Boy­ke  — kl. IIIa
  • II miej­sce: Ame­lia Temp­ska – kl. IIIc

Wszyst­kim sza­chi­stom gra­tu­lu­je­my i do zoba­cze­nia w przy­szłym roku szkolnym.


Wstecz