Szkol­ny Kon­kurs o Patro­nie Szkoły–Lechu Bądkowskim

1Jak co roku, marzec jest dla nas wyjąt­ko­wym mie­sią­cem. Nasza szko­ła obcho­dzi wte­dy dwie uro­czy­sto­ści: Świę­to Szko­ły oraz Dzień Jed­no­ści Kaszu­bów. Tak­że jest to dosko­na­ła oka­zja by spraw­dzić stan wie­dzy o naszym patro­nie. Kon­kurs „Poznaj nasze­go patro­na – Lecha Bąd­kow­skie­go” zgro­ma­dził uczniów naszej szko­ły rywa­li­zu­ją­cych w dwóch kate­go­riach: klas IV i V oraz VI i VII. Został prze­pro­wa­dzo­ny dnia 18 mar­ca 2022 r. Nato­miast nasi naj­młod­si ucznio­wie, od przed­szko­la­ków do klas III rywa­li­zo­wa­li w kon­kur­sie pla­stycz­nym pod tytu­łem „Obra­zek z życia Lecha Bąd­kow­skie­go”. Tra­dy­cyj­nie nagro­dy wrę­czał nasz gość hono­ro­wy Pani Sła­wi­na Kosmul­ska, cór­ka Lecha Bąd­kow­skie­go. Wszyst­kim uczest­ni­kom dzię­ku­je­my i gra­tu­lu­je­my.  Bra­wa dla laureatów!


Kate­go­ria klas 3–4/5–6

 

I miej­sce

            kate­go­ria 3–4 latki

 

Woj­ciech Kondratko

 

OP 4 C

 
 
 
 

I miej­sce

Kate­go­ria 5–6 latki

 

Woj­ciech Rompca

 

OP 5 C

 
 
 
II miej­sce

kate­go­ria 5–6 latki

 

Mar­ce­li­na Jankowska

 

OP 6 A

 
 
 
III miej­sce

kate­go­ria 5–6 latki

Mari­ka Choma OP 6 A  
Wyróż­nie­nia: Lena Sobiec­ka OP 5 A  
Mag­da­le­na Wicka OP 5 B  

 

Kate­go­ria klas I‑III

I miej­sce Pau­li­na Woźniak III D
II miej­sce Tomasz Law­renc II B
III miej­sce Bar­tosz Słowi II A
Wyróż­nie­nia Hubert Sype­rek II C
Maja Cza­ja I D

Kate­go­ria klas IV ‑V

 

I miej­sce V D

 

21 pkt.

Anto­ni­na Rosak
Ksa­we­ry Wencel
———————
 

II miej­sce IV B

 

18 pkt.

Eli­za Wica
———————–
————————
 

III miej­sce IV C

 

17 pkt.

Nata­lia Lejk
Karo­li­na Mach
———————–

Kate­go­ria klas VI ‑VII

 

I miej­sce VII B

 

20 pkt.

Aga­ta Bargańska
Nico­la Dąbek
Wik­to­ria Łaga
 

II miej­sce VII C

 

18 pkt.

Alek­san­dra Reńkas
Mag­da­le­na Wunsch
Lau­ra Rutkowska
 

III miej­sce VIIA

 

12 pkt.

Niko­dem Dąbek
Jakub Szczu­rek
———————–


Wstecz