Szkol­ny kon­kurs o Lechu Bądkowskim

20200616_130740W mar­cu mie­li­śmy obcho­dzić Dzień Patro­na naszej szko­ły oraz Dzień Jed­no­ści Kaszu­bów. Nie­ste­ty, na sku­tek zamknię­cia szkół uro­czy­sto­ści te się nie odby­ły. Nie uda­ło się  rów­nież prze­pro­wa­dzić fina­ło­we­go kon­kur­su wie­dzy dla 3‑osobowych dru­żyn z klas IV – VI pt. „Poznaj nasze­go patro­na – Lecha Bądkowskiego”.
W związ­ku z tym wyni­ki i zaję­te miej­sca z prze­pro­wa­dzo­ne­go w dniu 6 mar­ca 2020 r. pół­fi­na­łu oka­za­ły się osta­tecz­ne. Nasi naj­młod­si, od przed­szko­la­ków do klas III rywa­li­zo­wa­li w kon­kur­sie pla­stycz­nym pod tytu­łem „Obra­zek z życia Lecha Bądkowskiego” .

Oddzia­ły Przed­szkol­ne 

Kate­go­ria 3–4latki:

1 Sara Tobias         OP4A
2 Szy­mon Kreft         OP4A
3 Szy­mon Świniarski        (3latki)
Kate­go­ria 5–6latki:
1 Jan Peryt OP6A
2 Mar­ty­na Miotk OP5C
3 Alek­san­dra Szeląg OP6E
Kla­sy I‑III SP 

Kate­go­ria klas I:

1 Niko­la Labudda I A
2 Zofia Orłow­ska IB
3 Nad­ia Stenka IC
Kate­go­ria klas II:
1 Igor Halk IID
2 Ksa­wier Białk II D
3  Maciej Wenta II F
Kate­go­ria klas III:
1 Gra­cjan Magulski IIID
2  Mar­ta Wyskocka IIIB
3  Ali­cja Tederko IIIF

WYNIKI KONKURSU WIEDZY KLAS IV-VI:

  

I miej­sce

  

48 pkt./50

  

VI d

Piotr Łaga
Maria Sło­wy
Nio­dem Socha
  

II miej­sce

  

47 pkt./50

  

VI a

Daria Dampc
Niko­dem Dampc
Kin­ga Lejk
  

III miej­sce

  

46 pkt./50

  

VI e

Justy­na Hinz
Sara Patel­czyk
Wik­to­ria Wołodko

                                                         Koor­dy­na­to­rzy:

                                                                                                          Piotr Jażdżewski

                                                                                                         Wio­let­ta Płotka


Wstecz