Szkol­ny Konkurs Matem­aty­czny kl.III

Dnia 18 I 2018 r. w Szkole Pod­sta­wowej Nr 1 w Luzinie im. Lecha Bąd­kowskiego  przeprowad­zono elim­i­nac­je do Gmin­nego Konkur­su Matem­aty­cznego kl. III.  Wzięło w nich udzi­ał 21 uczniów. Każdy z uczest­ników miał do wyko­na­nia 9 zadań (  5 zadań zamknię­tych  i 4  zada­nia otwarte ) i mógł zdobyć 17 punktów.
Wyni­ki konkursu:


I miejsce ( 16 pkt.): Woj­ciech Jagu­si­ak  kl. III c ( opiekun — mgr Mirosława Marszewska )

II miejsce ( 15 pkt.): Oli­w­er Nicińs­ki kl. III a ( opiekun — mgr Doro­ta Taciak )

III miejs­ca ( 14 pkt.): Zofia Lange kl. III d ( opiekun — mgr Katarzy­na Woźniak )

(14 pkt. ): Kamil Giedro­jć kl. III c ( opiekun ‑mgr Mirosława Marszewska )

Wyróżnienia

(13 pkt.) Julia Liet­zau kl. III d ( opiekun —  mgr Katarzy­na Woźniak )

(12 pkt.) Fil­ip Rad­ka kl. III c ( opiekun — mgr Mirosława Marszewska )

(12 pkt.) Mateusz Gru­ba kl. III f  ( opiekun —  mgr Doro­ta Dawidowska )

(11 pkt.) Michał Cyra kl. III d ( opiekun — mgr Katarzy­na Woźniak )

Wymie­nieni wyżej uczniowie zak­wal­i­fikowali się do Gmin­nego Konkur­su Matem­aty­cznego kl. III, który odbędzie się 27.02.2018 r. w Szkole Pod­sta­wowej Nr 1 w Luzinie im. Lecha Bądkowskiego.

Wstecz