Szkol­ny Kon­kurs Mate­ma­tycz­ny kl.III

Dnia 18 I 2018 r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej Nr 1 w Luzi­nie im. Lecha Bąd­kow­skie­go  prze­pro­wa­dzo­no eli­mi­na­cje do Gmin­ne­go Kon­kur­su Mate­ma­tycz­ne­go kl. III.  Wzię­ło w nich udział 21 uczniów. Każ­dy z uczest­ni­ków miał do wyko­na­nia 9 zadań (  5 zadań zamknię­tych  i 4  zada­nia otwar­te ) i mógł zdo­być 17 punktów.
Wyni­ki konkursu:


I miej­sce ( 16 pkt.): Woj­ciech Jagu­siak  kl. III c ( opie­kun — mgr Miro­sła­wa Marszewska )

II miej­sce ( 15 pkt.): Oli­wer Niciń­ski kl. III a ( opie­kun — mgr Doro­ta Taciak )

III miej­sca ( 14 pkt.): Zofia Lan­ge kl. III d ( opie­kun — mgr Kata­rzy­na Woźniak )

(14 pkt. ): Kamil Gie­drojć kl. III c ( opie­kun ‑mgr Miro­sła­wa Marszewska )

Wyróż­nie­nia

(13 pkt.) Julia Liet­zau kl. III d ( opie­kun —  mgr Kata­rzy­na Woźniak )

(12 pkt.) Filip Rad­ka kl. III c ( opie­kun — mgr Miro­sła­wa Marszewska )

(12 pkt.) Mate­usz Gru­ba kl. III f  ( opie­kun —  mgr Doro­ta Dawidowska )

(11 pkt.) Michał Cyra kl. III d ( opie­kun — mgr Kata­rzy­na Woźniak )

Wymie­nie­ni wyżej ucznio­wie zakwa­li­fi­ko­wa­li się do Gmin­ne­go Kon­kur­su Mate­ma­tycz­ne­go kl. III, któ­ry odbę­dzie się 27.02.2018 r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej Nr 1 w Luzi­nie im. Lecha Bądkowskiego.

Wstecz