Szkol­ny Konkurs Bib­lioteczny “Baj­ka w słoiku”

23 kwiet­nia, w Świa­towym Dniu Książ­ki został rozstrzyg­nię­ty konkurs bib­lioteczny pt. „Baj­ka w słoiku”. Konkurs stał się kole­jną okazją do wspól­nego rodzin­nego czy­ta­nia, pobudzenia wyobraźni oraz rozwi­ja­nia kreaty­wnoś­ci wśród dzieci.


Na pod­staw­ie przeczy­tanych bajeczek oraz baśni pow­stały twór­cze prace przestrzenne. Pro­ces pow­stawa­nia prac rozwi­jał ksz­tał­towanie umiejęt­noś­ci przekazy­wa­nia w formie artysty­cznej włas­nych prze­myśleń i reflek­sji.Konkurs miał również na celu pop­u­lary­zowanie klasy­ki lit­er­atu­ry dziecięcej oraz pro­mowanie spędza­nia cza­su w środowisku rodzin­nym, w tym wychowanie do wartoś­ci takich jak pię­kno, dobro, praw­da, sol­i­darność, odwa­ga. Wszys­tkim uczest­nikom dzięku­je­my za akty­wny udzi­ał. Z nadesłanych prac pow­stała przepięk­na gale­ria w głównym holu Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 w Luzinie. Grupy przed­szkolne oraz uczniowie klas 1–2 akty­wnie odwiedza­li wys­tawę i podzi­wiali dzieła utal­en­towanych kolegów i koleżanek. Odwiedza­ją­cy oce­niali także ich pomysły i odgady­wali tytułu bajek „zamknię­tych w słoikach”. Świat książek stale „zaprasza” dzieci i rodz­iców do zabawy z wyobraźnią. Bib­liote­ka Szkol­na serdecznie dzięku­je dorosłym, którzy otwier­a­ją drzwi tego świa­ta i zaprasza­ją do niego kole­jne pokole­nia młodych czytel­ników. Do konkur­su zgłos­zono pon­ad 50 prac. Wszyscy uczest­ni­cy otrzy­mali piękne dyplomy. Nagrody książkowe oraz upomin­ki wydawnicze otrzymali:

I miejsce:

Maja Waga OP4/5- „O rybaku i złotej rybce”; bra­cia J. K. Grimm

Oli­wia Szpi­ca kl. Id- „Alic­ja w krainie czarów”; L. Carroll

II miejsce:

Anton­i­na Wojew­s­ka kl. 2b- „Królowa Śniegu”; H. Ch. Andersen

Leon Wasyl­ka OP4/5- „Jaś i Mał­gosia”; bra­cia J. K. Grimm

Niko­dem Cyman OP3- „Zło­towłosa”; R. Southey

III miejsce

Oli­wier Socha OP5B- „Shrek”; W. Steig

Tomasz Plich­ta OP6B- „Trzy świn­ki”; ang. baśń ludowa

Sofi­ja Specht OP6E- „Dziew­czyn­ka z zapałka­mi”; H. Ch. Andersen

WYRÓŻNIENIA:

Witold Okrój OP3- „Gdzie jest Nemo?”

Liwia Leyk OP4B- „Królew­na Śnież­ka”; bra­cia J. K. Grimm

Zofia Okrój OP4A – „Kubuś Puchatek”; A. A. Milne

Natasza Formel­la-Kan­abaj kl.2a- „Roszpun­ka”; bra­cia J. W. Grimm

Julia Gal­ińs­ka OP6D- „Jaś i Mał­gosia”; J. K. Grimm

Wik­to­ria Kobiela OP6E- „O tym jak się rzep do psiego ogo­na przy­czepił”; L. Krzemieniecka

Jakub Bres­ka OP6E- „Kubuś Puchatek”; A. A. Milne

Wik­to­ria Waga kl.1d- „Trzy świn­ki”; ang. baśń ludowa

Mal­wina Grzenkow­icz kl.2c- „Cukierku, Ty łobuzie”; W. Cichoń

Jan Siroc­ki kl.2c- „O rybaku i złotej rybce”; bra­cia J. K. Grimm

Mar­ty­na Miotk OP6C- „Czer­wony Kap­turek”; bra­cia J. i  K. Grimm

NAGRODA SPECJALNA:

Michał Kwidz­ińs­ki OP6E- „Leg­en­da o Smoku Wawel­skim”; leg­en­da krakowska

Julia Pel­cer kl.1a- „Mała syren­ka”; H. Ch. Andersen
Wstecz