Szkol­ny Kon­kurs Biblio­tecz­ny “Baj­ka w słoiku”

23 kwiet­nia, w Świa­to­wym Dniu Książ­ki został roz­strzy­gnię­ty kon­kurs biblio­tecz­ny pt. „Baj­ka w sło­iku”. Kon­kurs stał się kolej­ną oka­zją do wspól­ne­go rodzin­ne­go czy­ta­nia, pobu­dze­nia wyobraź­ni oraz roz­wi­ja­nia kre­atyw­no­ści wśród dzieci.


Na pod­sta­wie prze­czy­ta­nych baje­czek oraz baśni powsta­ły twór­cze pra­ce prze­strzen­ne. Pro­ces powsta­wa­nia prac roz­wi­jał kształ­to­wa­nie umie­jęt­no­ści prze­ka­zy­wa­nia w for­mie arty­stycz­nej wła­snych prze­my­śleń i reflek­sji.Kon­kurs miał rów­nież na celu popu­la­ry­zo­wa­nie kla­sy­ki lite­ra­tu­ry dzie­cię­cej oraz pro­mo­wa­nie spę­dza­nia cza­su w śro­do­wi­sku rodzin­nym, w tym wycho­wa­nie do war­to­ści takich jak pięk­no, dobro, praw­da, soli­dar­ność, odwa­ga. Wszyst­kim uczest­ni­kom dzię­ku­je­my za aktyw­ny udział. Z nade­sła­nych prac powsta­ła prze­pięk­na gale­ria w głów­nym holu Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie. Gru­py przed­szkol­ne oraz ucznio­wie klas 1–2 aktyw­nie odwie­dza­li wysta­wę i podzi­wia­li dzie­ła uta­len­to­wa­nych kole­gów i kole­ża­nek. Odwie­dza­ją­cy oce­nia­li tak­że ich pomy­sły i odga­dy­wa­li tytu­łu bajek „zamknię­tych w sło­ikach”. Świat ksią­żek sta­le „zapra­sza” dzie­ci i rodzi­ców do zaba­wy z wyobraź­nią. Biblio­te­ka Szkol­na ser­decz­nie dzię­ku­je doro­słym, któ­rzy otwie­ra­ją drzwi tego świa­ta i zapra­sza­ją do nie­go kolej­ne poko­le­nia mło­dych czy­tel­ni­ków. Do kon­kur­su zgło­szo­no ponad 50 prac. Wszy­scy uczest­ni­cy otrzy­ma­li pięk­ne dyplo­my. Nagro­dy książ­ko­we oraz upo­min­ki wydaw­ni­cze otrzymali:

I miej­sce:

Maja Waga OP4/5- „O ryba­ku i zło­tej ryb­ce”; bra­cia J. K. Grimm

Oli­wia Szpi­ca kl. Id- „Ali­cja w kra­inie cza­rów”; L. Carroll

II miej­sce:

Anto­ni­na Wojew­ska kl. 2b- „Kró­lo­wa Śnie­gu”; H. Ch. Andersen

Leon Wasyl­ka OP4/5- „Jaś i Mał­go­sia”; bra­cia J. K. Grimm

Niko­dem Cyman OP3- „Zło­to­wło­sa”; R. Southey

III miej­sce

Oli­wier Socha OP5B- „Shrek”; W. Steig

Tomasz Plich­ta OP6B- „Trzy świn­ki”; ang. baśń ludowa

Sofi­ja Specht OP6E- „Dziew­czyn­ka z zapał­ka­mi”; H. Ch. Andersen

WYRÓŻNIENIA:

Witold Okrój OP3- „Gdzie jest Nemo?”

Liwia Leyk OP4B- „Kró­lew­na Śnież­ka”; bra­cia J. K. Grimm

Zofia Okrój OP4A – „Kubuś Pucha­tek”; A. A. Milne

Nata­sza For­mel­la-Kana­baj kl.2a- „Rosz­pun­ka”; bra­cia J. W. Grimm

Julia Galiń­ska OP6D- „Jaś i Mał­go­sia”; J. K. Grimm

Wik­to­ria Kobie­la OP6E- „O tym jak się rzep do psie­go ogo­na przy­cze­pił”; L. Krzemieniecka

Jakub Bre­ska OP6E- „Kubuś Pucha­tek”; A. A. Milne

Wik­to­ria Waga kl.1d- „Trzy świn­ki”; ang. baśń ludowa

Mal­wi­na Grzen­ko­wicz kl.2c- „Cukier­ku, Ty łobu­zie”; W. Cichoń

Jan Siroc­ki kl.2c- „O ryba­ku i zło­tej ryb­ce”; bra­cia J. K. Grimm

Mar­ty­na Miotk OP6C- „Czer­wo­ny Kap­tu­rek”; bra­cia J. i  K. Grimm

NAGRODA SPECJALNA:

Michał Kwi­dziń­ski OP6E- „Legen­da o Smo­ku Wawel­skim”; legen­da krakowska

Julia Pel­cer kl.1a- „Mała syren­ka”; H. Ch. Andersen
Wstecz