Szkol­ny Etap XXII Gmin­nego Konkur­su Ortograficznego

W dniu 12 sty­cz­nia odbył się w naszej szkole Szkol­ny Etap XXII Gmin­nego Konkur­su Ortograficznego dla klas III szkoły pod­sta­wowej. Orga­ni­za­tora­mi konkur­su były panie: Ire­na Płukars­ka i Kinga Bladowska.
Celem konkur­su było nie tylko wyłonie­nie lau­re­a­ta do gmin­nego konkur­su ortograficznego, ale przede wszys­tkim pro­mowanie umiejęt­noś­ci w zakre­sie stosowa­nia zasad ortograficznych języ­ka pol­skiego, doskonale­nie poprawnoś­ci pisowni ortograficznej i gra­maty­cznej, ksz­tałce­nie nawyku praw­idłowego stosowa­nia pod­sta­wowych zasad ortograficznych oraz rozwi­janie zain­tere­sowań kul­turą języ­ka pol­skiego. Do konkur­su przys­tąpiło 19 uczniów klas III. Dyk­tan­da zostały skrupu­lat­nie sprawdzone.I tak mis­trza­mi ortografii klas III zostali:

Ex aequo  I miejsce

Keller Maciej kl. III c i Bier­nat Tadeusz kl. III c

II miejsce

Nicińs­ki Oli­w­er kl. III a

III miejsce

Kołwzan Kor­nelia kl. III b

Do konkur­su międzyszkol­nego zak­wal­i­fikowali się również:

Liet­zau Julia kl. III d

Ted­erko Jakub kl. III e

Jagu­si­ak Woj­ciech kl. III c

Reńkas Alek­san­dra kl. III c

Dom­s­ka Nadia kl. III f

Słomińs­ka Sara kl. III f

Wstecz