Szkol­ny Etap XXII Gmin­ne­go Kon­kur­su Ortograficznego

W dniu 12 stycz­nia odbył się w naszej szko­le Szkol­ny Etap XXII Gmin­ne­go Kon­kur­su Orto­gra­ficz­ne­go dla klas III szko­ły pod­sta­wo­wej. Orga­ni­za­to­ra­mi kon­kur­su były panie: Ire­na Płu­kar­ska i Kin­ga Bladowska.
Celem kon­kur­su było nie tyl­ko wyło­nie­nie lau­re­ata do gmin­ne­go kon­kur­su orto­gra­ficz­ne­go, ale przede wszyst­kim pro­mo­wa­nie umie­jęt­no­ści w zakre­sie sto­so­wa­nia zasad orto­gra­ficz­nych języ­ka pol­skie­go, dosko­na­le­nie popraw­no­ści pisow­ni orto­gra­ficz­nej i gra­ma­tycz­nej, kształ­ce­nie nawy­ku pra­wi­dło­we­go sto­so­wa­nia pod­sta­wo­wych zasad orto­gra­ficz­nych oraz roz­wi­ja­nie zain­te­re­so­wań kul­tu­rą języ­ka pol­skie­go. Do kon­kur­su przy­stą­pi­ło 19 uczniów klas III. Dyk­tan­da zosta­ły skru­pu­lat­nie sprawdzone.I tak mistrza­mi orto­gra­fii klas III zostali:

Ex aequo  I miej­sce

Kel­ler Maciej kl. III c i Bier­nat Tade­usz kl. III c

II miej­sce

Niciń­ski Oli­wer kl. III a

III miej­sce

Kołw­zan Kor­ne­lia kl. III b

Do kon­kur­su mię­dzysz­kol­ne­go zakwa­li­fi­ko­wa­li się również:

Liet­zau Julia kl. III d

Teder­ko Jakub kl. III e

Jagu­siak Woj­ciech kl. III c

Reń­kas Alek­san­dra kl. III c

Domska Nad­ia kl. III f

Sło­miń­ska Sara kl. III f

Wstecz