Szkolne zawody w czwór­bo­ju lekkoatletycznym

1Roz­gry­w­ki pole­ga­ją na przeprowadze­niu – zgod­nie z nazwą – czterech konkurencji lekkoatle­ty­cznych, pozwala­ją­cych na wyłonie­nie wszech­stron­nego zawod­ni­ka. Konkurenc­je w których zawod­ni­cy rywal­izu­ją to: bieg na 60 metrów, rzut piłką palan­tową na odległość, skok w dal na odległość, bieg dłu­gi (600 metrów dziew­czę­ta, 1000 metrów chłop­cy). Zawod­ni­cy mieli możli­wość sprawdz­ić się i odnaleźć w sobie mis­trza, w które­jś z konkurencji. Wyłonil­iśmy reprezen­tację szkol­ną składa­jącą się z następu­ją­cych zawodników:

Zawod­nicz­ki:

 1. Łąt­ka Alek­san­dra Va
 2. Waga Aga­ta Va
 3. Zielińs­ka Weroni­ka Vb
 4. Rosak Anton­i­na Vd
 5. Ted­erko Alic­ja Vd
 6. Pasz­ki Zuzan­na VIIa
 7. Szul­ta Zuzan­na VIIa
 8. Rutkows­ka Lau­ra VIIc
 9. Sobiec­ka Zuzan­na VIIc
 10. Rohraff Julia VIIc
 11. Wunch Mag­dale­na VIIc

Zawod­ni­cy:

 1. Bro­daws­ki Szy­mon IVa
 2. Dampc Hieron­im Va
 3. Klein Sebas­t­ian Va
 4. Wen­cel Ksaw­ery Vd
 5. Płot­ka Bra­jan VIa
 6. Siko­rs­ki Patryk VIa
 7. Ted­erko Jakub VIIa
 8. Wiczkows­ki Alek­sander VIIa
 9. Browar­czyk Fabi­an VIIc


Wstecz