Szkol­ne zawo­dy w czwór­bo­ju lekkoatletycznym

1Roz­gryw­ki pole­ga­ją na prze­pro­wa­dze­niu – zgod­nie z nazwą – czte­rech kon­ku­ren­cji lek­ko­atle­tycz­nych, pozwa­la­ją­cych na wyło­nie­nie wszech­stron­ne­go zawod­ni­ka. Kon­ku­ren­cje w któ­rych zawod­ni­cy rywa­li­zu­ją to: bieg na 60 metrów, rzut pił­ką palan­to­wą na odle­głość, skok w dal na odle­głość, bieg dłu­gi (600 metrów dziew­czę­ta, 1000 metrów chłop­cy). Zawod­ni­cy mie­li moż­li­wość spraw­dzić się i odna­leźć w sobie mistrza, w któ­rejś z kon­ku­ren­cji. Wyło­ni­li­śmy repre­zen­ta­cję szkol­ną skła­da­ją­cą się z nastę­pu­ją­cych zawodników:

Zawod­nicz­ki:

 1. Łąt­ka Alek­san­dra Va
 2. Waga Aga­ta Va
 3. Zie­liń­ska Wero­ni­ka Vb
 4. Rosak Anto­ni­na Vd
 5. Teder­ko Ali­cja Vd
 6. Pasz­ki Zuzan­na VIIa
 7. Szul­ta Zuzan­na VIIa
 8. Rut­kow­ska Lau­ra VIIc
 9. Sobiec­ka Zuzan­na VIIc
 10. Roh­raff Julia VIIc
 11. Wunch Mag­da­le­na VIIc

Zawod­ni­cy:

 1. Bro­daw­ski Szy­mon IVa
 2. Dampc Hie­ro­nim Va
 3. Kle­in Seba­stian Va
 4. Wencel Ksa­we­ry Vd
 5. Płot­ka Bra­jan VIa
 6. Sikor­ski Patryk VIa
 7. Teder­ko Jakub VIIa
 8. Wicz­kow­ski Alek­san­der VIIa
 9. Bro­war­czyk Fabian VIIc


Wstecz