Szkol­ne jaseł­ka w Koście­le pw. św. Waw­rzyń­ca w Luzinie

W dru­gi dzień świąt Boże­go Naro­dze­nia, na mszy św. o godz. 12, ucznio­wie z klas I‑VI Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 przed­sta­wi­li jaseł­ka. Wier­ni obej­rze­li insce­ni­za­cję bożo­na­ro­dze­nio­wą pt. “Boże Naro­dze­nie mimo wszyst­ko”. Głów­nym prze­sła­niem tej insce­ni­za­cji było uwraż­li­wie­nie na obec­ność Boga w naszym nowo­cze­snym i szyb­kim życiu.
Mali akto­rzy usi­ło­wa­li prze­ka­zać widzom praw­dę, że Bóg jest, pomi­mo gło­śnej muzy­ki i fascy­nu­ją­ce­go świa­ta mul­ti­me­dial­nych doznań.Chrystus rodzi się nawet, gdy zapa­trze­ni w sie­bie widzi­my tyl­ko to, co zewnętrz­ne lub spo­nie­wie­ra­ni tru­da­mi codzien­no­ści nie dopusz­cza­my myśli, że ktoś nas kocha bar­dziej, niż potra­fi­my to sobie wyobra­zić. Przed­sta­wie­nie zosta­ło przy­ję­te bar­dzo entu­zja­stycz­nie, a ucznio­wie zosta­li nagro­dze­ni grom­ki­mi bra­wa­mi. Mamy nadzie­ję, że mot­to pły­ną­ce z tej słow­no-muzycz­nej insce­ni­za­cji na dłu­go pozo­sta­nie  w naszych ser­cach i znaj­dzie odzwier­cie­dle­nie w naszym codzien­nym życiu.

Wstecz