Szkolne jaseł­ka w Koś­ciele pw. św. Wawrzyń­ca w Luzinie

W dru­gi dzień świąt Bożego Nar­o­dzenia, na mszy św. o godz. 12, uczniowie z klas I‑VI Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 przed­staw­ili jaseł­ka. Wierni obe­jrzeli insc­eniza­cję bożonar­o­dzeniową pt. “Boże Nar­o­dze­nie mimo wszys­tko”. Głównym przesłaniem tej insc­eniza­cji było uwrażli­wie­nie na obec­ność Boga w naszym nowoczes­nym i szy­bkim życiu.
Mali aktorzy usiłowali przekazać wid­zom prawdę, że Bóg jest, pomi­mo głośnej muzy­ki i fas­cynu­jącego świa­ta mul­ti­me­di­al­nych doznań.Chrystus rodzi się nawet, gdy zap­a­trzeni w siebie widz­imy tylko to, co zewnętrzne lub sponiewierani tru­da­mi codzi­en­noś­ci nie dopuszcza­my myśli, że ktoś nas kocha bardziej, niż potrafimy to sobie wyobraz­ić. Przed­staw­ie­nie zostało przyjęte bard­zo entuz­jasty­cznie, a uczniowie zostali nagrodzeni gromki­mi brawa­mi. Mamy nadzieję, że mot­to płynące z tej słowno-muzy­cznej insc­eniza­cji na dłu­go pozostanie  w naszych ser­cach i zna­jdzie odzwier­ciedle­nie w naszym codzi­en­nym życiu.

Wstecz