Szkol­na liga kolorów

davDnia 14 czerw­ca 2018 r. nasza szko­ła zosta­ła „zamie­nio­na” na are­nę spor­to­wą. W taki wła­śnie spo­sób posta­no­wi­li­śmy przy­łą­czyć się do otwar­cia Mun­dia­lu w Rosji. Tego dnia ucznio­wie, a tak­że nauczy­cie­le przy­szli do szko­ły w try­ko­tach ulu­bio­nych klu­bów spor­to­wych, repre­zen­ta­cji lub w bar­wach bia­ło czer­wo­nych. Jed­no­cze­śnie „dzień spor­to­wy” oka­zał się ostat­nim eta­pem kon­kur­su szkol­ne­go „Ligi Kolo­rów”. Gra­tu­lu­je­my naj­lep­szym i dzię­ku­je­my wszyst­kim za wspól­ną zaba­wę. Poni­żej przed­sta­wia­my klasyfikację:

MIEJSCE KLASA
1 IV E
2 IV A
3 VI B

 
Wstecz