Szkol­na liga kolorów

davDnia 14 czer­w­ca 2018 r. nasza szkoła została „zamieniona” na arenę sportową. W taki właśnie sposób postanow­iliśmy przyłączyć się do otwar­cia Mundi­alu w Rosji. Tego dnia uczniowie, a także nauczy­ciele przys­zli do szkoły w tryko­tach ulu­bionych klubów sportowych, reprezen­tacji lub w barwach biało czer­wonych. Jed­nocześnie „dzień sportowy” okazał się ostat­nim etapem konkur­su szkol­nego „Ligi Kolorów”. Grat­u­lu­je­my najlep­szym i dzięku­je­my wszys­tkim za wspól­ną zabawę. Poniżej przed­staw­iamy klasyfikację:

MIEJSCE KLASA
1 IV E
2 IV A
3 VI B

 
Wstecz