Szkol­na Izba Regionalna

Od wrześ­nia br. w Szkole Pod­sta­wowej nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie moż­na zwiedzać Szkol­ną Izbę Region­al­ną, która stale wzbo­ga­ca się o nowe eksponaty i pamiąt­ki z przeszłoś­ci. Izba pow­stała z inic­jaty­wy nauczy­ciel­ki, pani Żane­ty Szymerowskiej, przy ogrom­nym  wspar­ciu i przy­chyl­noś­ci dyrekcji szkoły. Prezen­towane w niej eksponaty pochodzą z oso­bistych zbiorów Jad­wi­gi i Edmun­da Siko­ra z Mil­wina, Ire­ny i Stanisława Hinz z Luz­i­na oraz Beaty i Tadeusza Hebel z Milwina.
Izba skła­da się z pię­ciu pomieszczeń: poko­ju, kuch­ni, łazien­ki, częś­ci ogrodowej oraz warsz­ta­towej. W każdym z tych pomieszczeń zna­j­du­ją się charak­terysty­czne dla nich przed­mio­ty, które dawno już wyszły z użytku. Układ wys­taw­ionych eksponatów odpowia­da miejs­com, w których stały w dawnych chat­ach kaszub­s­kich. Wszys­tkie przed­mio­ty są bard­zo cenne, a każdy z nich posi­a­da swo­ją his­torię. Niek­tóre były w rodz­i­nach od wielu lat, przekazy­wane od pokoleń. W izbie region­al­nej sys­tem­aty­cznie odby­wa­ją się lekc­je języ­ka kaszub­skiego. Szkol­na Izba Region­al­na to doskon­ały sposób na ksz­tał­towanie w ucz­ni­ach poczu­cia włas­nej tożsamoś­ci. Uczniowie odwiedza­ją­cy to miejsce mogą prze­nieść się w przeszłość. Dzieci mają okazję zobaczyć aut­en­ty­czne meble, sprzę­ty, przy­bo­ry codzi­en­nego użytku oraz ele­men­ty deko­ra­cyjne. Dostrze­ga­ją, jak żyli ich pradzi­ad­kowie oraz czym się zaj­mowali. Uczą się również odpowied­niego zachowa­nia w miejs­cu ekspozy­cji rodzin­nych, rdzen­nych, kaszub­s­kich pamiątek oraz poszanowa­nia dla kul­tu­ry Kaszub. Składamy serdeczne podz­iękowa­nia wszys­tkim dar­czyń­com za przekazanie cen­nych eksponatów. Szczególne podz­iękowa­nia kieru­je­my do państ­wa Mirosławy i Jarosława Szymerows­kich z Robakowa, za zaan­gażowanie i pomoc w tworze­niu Szkol­nej Izby Region­al­nej. Pow­stanie izby region­al­nej doskonale wpla­ta się w mis­ję naszej szkoły, która zaw­iera się w słowach: „Z trady­cyjny­mi kaszub­ski­mi wartoś­ci­a­mi do nowoczes­nego życia w Europie”.

Wstecz