Szkol­na Izba Regionalna

Od wrze­śnia br. w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie moż­na zwie­dzać Szkol­ną Izbę Regio­nal­ną, któ­ra sta­le wzbo­ga­ca się o nowe eks­po­na­ty i pamiąt­ki z prze­szło­ści. Izba powsta­ła z ini­cja­ty­wy nauczy­ciel­ki, pani Żane­ty Szy­me­row­skiej, przy ogrom­nym  wspar­ciu i przy­chyl­no­ści dyrek­cji szko­ły. Pre­zen­to­wa­ne w niej eks­po­na­ty pocho­dzą z oso­bi­stych zbio­rów Jadwi­gi i Edmun­da Siko­ra z Mil­wi­na, Ire­ny i Sta­ni­sła­wa Hinz z Luzi­na oraz Beaty i Tade­usza Hebel z Milwina.
Izba skła­da się z pię­ciu pomiesz­czeń: poko­ju, kuch­ni, łazien­ki, czę­ści ogro­do­wej oraz warsz­ta­to­wej. W każ­dym z tych pomiesz­czeń znaj­du­ją się cha­rak­te­ry­stycz­ne dla nich przed­mio­ty, któ­re daw­no już wyszły z użyt­ku. Układ wysta­wio­nych eks­po­na­tów odpo­wia­da miej­scom, w któ­rych sta­ły w daw­nych cha­tach kaszub­skich. Wszyst­kie przed­mio­ty są bar­dzo cen­ne, a każ­dy z nich posia­da swo­ją histo­rię. Nie­któ­re były w rodzi­nach od wie­lu lat, prze­ka­zy­wa­ne od poko­leń. W izbie regio­nal­nej sys­te­ma­tycz­nie odby­wa­ją się lek­cje języ­ka kaszub­skie­go. Szkol­na Izba Regio­nal­na to dosko­na­ły spo­sób na kształ­to­wa­nie w uczniach poczu­cia wła­snej toż­sa­mo­ści. Ucznio­wie odwie­dza­ją­cy to miej­sce mogą prze­nieść się w prze­szłość. Dzie­ci mają oka­zję zoba­czyć auten­tycz­ne meble, sprzę­ty, przy­bo­ry codzien­ne­go użyt­ku oraz ele­men­ty deko­ra­cyj­ne. Dostrze­ga­ją, jak żyli ich pra­dziad­ko­wie oraz czym się zaj­mo­wa­li. Uczą się rów­nież odpo­wied­nie­go zacho­wa­nia w miej­scu eks­po­zy­cji rodzin­nych, rdzen­nych, kaszub­skich pamią­tek oraz posza­no­wa­nia dla kul­tu­ry Kaszub. Skła­da­my ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia wszyst­kim dar­czyń­com za prze­ka­za­nie cen­nych eks­po­na­tów. Szcze­gól­ne podzię­ko­wa­nia kie­ru­je­my do pań­stwa Miro­sła­wy i Jaro­sła­wa Szy­me­row­skich z Roba­ko­wa, za zaan­ga­żo­wa­nie i pomoc w two­rze­niu Szkol­nej Izby Regio­nal­nej. Powsta­nie izby regio­nal­nej dosko­na­le wpla­ta się w misję naszej szko­ły, któ­ra zawie­ra się w sło­wach: „Z tra­dy­cyj­ny­mi kaszub­ski­mi war­to­ścia­mi do nowo­cze­sne­go życia w Europie”.

Wstecz