Szko­ła pamięta

4Nasza szko­ła wzię­ła  udział w ogól­no­pol­skiej akcji zor­ga­ni­zo­wa­nej przez MEN „Szko­ła pamię­ta”. Celem ini­cja­ty­wy było zwró­ce­nie uwa­gi uczniów na potrze­bę pie­lę­gno­wa­nia pamię­ci o boha­te­rach naszej wol­no­ści, szcze­gól­nie tych, któ­rzy są zwią­za­ni z histo­rią nasze­go miej­sca, regio­nu, społeczności.
W ramach akcji ucznio­wie z nauczy­cie­la­mi odwie­dzi­li lokal­ne miej­sca pamię­ci. Ucznio­wie naszej szko­ły zapa­li­li zni­cze przy zbio­ro­wej mogi­le ofiar mar­szu śmier­ci  znaj­du­ją­cej się na cmen­ta­rzu para­fial­nym oraz uczci­li pamięć powstań­ców i woja­ków przy pomni­ku na uli­cy Kościel­nej. Przy tej oka­zji ucznio­wie pozna­li daw­ną, czę­sto krwa­wą  histo­rię  ludzi, wal­czą­cych o wol­ną Pol­skę- w tym o Kaszu­by i Luzi­no. Ta ini­cja­ty­wa jest przy­kła­dem dobrej lek­cji histo­rii dla mło­dych ludzi. W kolej­nych latach to wyda­rze­nie zapi­sze się jako tra­dy­cja naszej szkol­nej społeczności.

Wstecz