Szkoła pamię­ta

4Nasza szkoła wzięła  udzi­ał w ogólnopol­skiej akcji zor­ga­ni­zowanej przez MEN „Szkoła pamię­ta”. Celem inic­jaty­wy było zwróce­nie uwa­gi uczniów na potrze­bę pielęg­nowa­nia pamię­ci o bohat­er­ach naszej wol­noś­ci, szczegól­nie tych, którzy są związani z his­torią naszego miejs­ca, regionu, społeczności.
W ramach akcji uczniowie z nauczy­ciela­mi odwiedzili lokalne miejs­ca pamię­ci. Uczniowie naszej szkoły zapalili znicze przy zbiorowej mogile ofi­ar marszu śmier­ci  zna­j­du­jącej się na cmen­tarzu parafi­al­nym oraz ucz­cili pamięć pow­stańców i wojaków przy pom­niku na uli­cy Koś­ciel­nej. Przy tej okazji uczniowie poz­nali dawną, częs­to krwawą  his­torię  ludzi, wal­czą­cych o wol­ną Pol­skę- w tym o Kaszu­by i Luzi­no. Ta inic­jaty­wa jest przykła­dem dobrej lekcji his­torii dla młodych ludzi. W kole­jnych lat­ach to wydarze­nie zapisze się jako trady­c­ja naszej szkol­nej społeczności.

Wstecz