„Szkoła pamię­ta”

tytulSzkoła Pod­sta­wowa nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie po raz kole­jny wzięła udzi­ał w ogólnopol­skiej akcji „SZKOŁA PAMIĘTA”. To akc­ja Min­is­terst­wa Edukacji i Nau­ki odby­wa­ją­ca się w okre­sie, w którym w sposób szczegól­ny wspom­i­namy zarówno naszych blis­kich, jak i tych, którzy zapisali się w his­torii ogól­nonar­o­dowej jak i lokalnej.
W ramach akcji uczniowie klas I – VII z nauczy­ciela­mi odwiedzili lokalne miejs­ca pamię­ci i poz­nali związaną z nimi his­torię. Zapalili znicze przy mogile 12 więźniów – Ofi­ar Marszu Śmier­ci na cmen­tarzu parafi­al­nym oraz przy Pom­niku Towarzyst­wa Pow­stańców i Wojaków przy ul. Koś­ciel­nej, a także przy Pom­niku prof. Ger­ar­da Labudy. Nie zapom­nieli też o zmarłych nauczy­cielach, którzy uczyli w naszej szkole. W ten sposób dołączyliśmy do społecznoś­ci szkół pielęgnu­ją­cych pamięć o naszej historii.


Wstecz