„Szko­ła pamięta”

tytulSzko­ła Pod­sta­wo­wa nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie po raz kolej­ny wzię­ła udział w ogól­no­pol­skiej akcji „SZKOŁA PAMIĘTA”. To akcja Mini­ster­stwa Edu­ka­cji i Nauki odby­wa­ją­ca się w okre­sie, w któ­rym w spo­sób szcze­gól­ny wspo­mi­na­my zarów­no naszych bli­skich, jak i tych, któ­rzy zapi­sa­li się w histo­rii ogól­no­na­ro­do­wej jak i lokalnej.
W ramach akcji ucznio­wie klas I – VII z nauczy­cie­la­mi odwie­dzi­li lokal­ne miej­sca pamię­ci i pozna­li zwią­za­ną z nimi histo­rię. Zapa­li­li zni­cze przy mogi­le 12 więź­niów – Ofiar Mar­szu Śmier­ci na cmen­ta­rzu para­fial­nym oraz przy Pomni­ku Towa­rzy­stwa Powstań­ców i Woja­ków przy ul. Kościel­nej, a tak­że przy Pomni­ku prof. Gerar­da Labu­dy. Nie zapo­mnie­li też o zmar­łych nauczy­cie­lach, któ­rzy uczy­li w naszej szko­le. W ten spo­sób dołą­czy­li­śmy do spo­łecz­no­ści szkół pie­lę­gnu­ją­cych pamięć o naszej historii.


Wstecz