Szko­ła do hymnu!

111 Listo­pa­da świę­to­wa­li­śmy 102 rocz­ni­cę odzy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści. Nie­ste­ty w związ­ku z trwa­ją­cą pan­de­mią COVID 19 w szko­łach nie odby­wa­ły się żad­ne uro­czy­sto­ści. Jed­nak spo­łecz­ność szkol­na nie zapo­mnia­ła o uczcze­niu tego święta.
Ucznio­wie wraz z nauczy­cie­lem ubra­ni w kolo­ry bia­ło-czer­wo­ne o godz. 11.11 odśpie­wa­li hymn “Mazur­ka Dąbrow­skie­go” pod­czas zajęć on-line. Na koniec zosta­ło wyko­na­ne pamiąt­ko­we zdjęcie.


Wstecz