Szkoła do hymnu!

111 Listopa­da świę­towal­iśmy 102 rocznicę odzyska­nia przez Pol­skę niepodległoś­ci. Nieste­ty w związku z trwa­jącą pan­demią COVID 19 w szkołach nie odby­wały się żadne uroczys­toś­ci. Jed­nak społeczność szkol­na nie zapom­ni­ała o uczcze­niu tego święta.
Uczniowie wraz z nauczy­cielem ubrani w kolory biało-czer­wone o godz. 11.11 odśpiewali hymn “Mazur­ka Dąbrowskiego” pod­czas zajęć on-line. Na koniec zostało wyko­nane pamiątkowe zdjęcie.


Wstecz