Świę­to­wa­no w SP nr 1  im. Lecha Bądkowskiego

SONY DSCDnia 18 mar­ca 2022 r. w Zespo­le Szkol­no-Przed­szkol­nym im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie obcho­dzo­no Świę­to Patro­na Szko­ły. Jak co roku dzień ten był tak­że oka­zją do upa­mięt­nie­nia Dnia Jed­no­të Kaszëbów. Dzień Jed­no­ści Kaszu­bów obcho­dzo­ny jest w tym roku w spo­sób szcze­gól­ny ze wzglę­du na kon­flikt na wscho­dzie Euro­py pomię­dzy Rosją a Ukra­iną. Doświad­cza­my jak waż­na jest jed­ność świa­ta demo­kra­tycz­nych war­to­ści oraz soli­dar­ność z naro­dem ukraińskim.
Uro­czy­stość roz­po­czął dyrek­tor pla­ców­ki Dariusz Romp­ca, któ­ry w ser­decz­nych sło­wach powi­tał przy­by­łych gości. Nie zabra­kło wśród nich cór­ki Lecha Bąd­kow­skie­go – Sła­wi­ny Kosmul­skiej z mężem, obec­ny był wójt gmi­ny Jaro­sław Wejer, rad­ni gmin­ni-Alek­san­dra Mey­er, Wie­sław Trep­czyk, Grze­gorz Slas-tak­że w roli prze­wod­ni­czą­ce­go Rady Rodzi­ców, przy­by­li dyrek­to­rzy pla­có­wek oświa­to­wych z tere­nu gmi­ny, obec­na  była tak­że Maria Kro­śnic­ka- dyrek­tor Biblio­te­ki Gmin­nej im. Leona Ropl­la oraz dyrek­tor Gmin­ne­go Ośrod­ka Kul­tu­ry-Rafał Płot­ka. Część arty­stycz­na roz­po­czę­ła się od pre­zen­ta­cji życio­ry­su i dorob­ku twór­cze­go Lecha Bąd­kow­skie­go, następ­nie mło­dzież wyko­na­ła pio­sen­kę napi­sa­ną i skom­po­no­wa­ną przez polo­ni­sty­kę  Jolan­tę Bań­ko. Zebra­ni mogli obej­rzeć tak­że naj­młod­szych uczniów szko­ły w insce­ni­za­cji tek­stu Aloj­ze­go Nagla „Alfa­bét”, tanecz­nie i wokal­nie zapre­zen­to­wa­ły się „Luziń­skie Dzwo­necz­ki”. Mło­dzież star­szych klas przed­sta­wi­ła publicz­no­ści lek­cję pod­staw języ­ka kaszub­skie­go w posta­ci pocią­gu z liter kaszub­skich, któ­ry zaje­chał i zatrzy­mał się na sta­cji Lëzëno. Po czę­ści arty­stycz­nej roz­da­no nagro­dy uczniom bio­rą­cym udział w szkol­nym kon­kur­sie o patro­nie szko­ły. Pro­gram aka­de­mii przy­go­to­wa­nej przez nauczy­cie­li Jolan­tę Bań­ko, Beatę Rie­giel, Doro­tę Dawi­dow­ską, Pio­tra Jaż­dżew­skie­go, Mie­czy­sła­wa Bistro­nia, Mie­czy­sła­wa Brze­skie­go, Maria­na Mie­lew­czy­ka i Iza­be­lę Mro­zek został nagro­dzo­ny grom­ki­mi bra­wa­mi, a nawet poja­wi­ły się łzy wzru­sze­nia zapro­szo­nych gości. Wszyst­kim przy­by­łym na Świę­to Szko­ły skła­da­my ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia za każ­de dobre sło­wo i wypo­wie­dzia­ne życze­nia w tym szcze­gól­nym dla każ­dej spo­łecz­no­ści szkol­nej dniu.


Wstecz