Świę­towano w SP nr 1  im. Lecha Bądkowskiego

SONY DSCDnia 18 mar­ca 2022 r. w Zes­pole Szkol­no-Przed­szkol­nym im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie obchod­zono Świę­to Patrona Szkoły. Jak co roku dzień ten był także okazją do upamięt­nienia Dnia Jed­notë Kaszëbów. Dzień Jed­noś­ci Kaszubów obchod­zony jest w tym roku w sposób szczegól­ny ze wzglę­du na kon­flikt na wschodzie Europy pomiędzy Rosją a Ukrainą. Doświad­cza­my jak waż­na jest jed­ność świa­ta demokraty­cznych wartoś­ci oraz sol­i­darność z nar­o­dem ukraińskim.
Uroczys­tość rozpoczął dyrek­tor placów­ki Dar­iusz Romp­ca, który w serdecznych słowach pow­itał przy­byłych goś­ci. Nie zabrakło wśród nich cór­ki Lecha Bąd­kowskiego – Sławiny Kos­mul­skiej z mężem, obec­ny był wójt gminy Jarosław Wejer, rad­ni gmin­ni-Alek­san­dra Mey­er, Wiesław Trepczyk, Grze­gorz Slas-także w roli prze­wod­niczącego Rady Rodz­iców, przy­byli dyrek­torzy placówek oświa­towych z terenu gminy, obec­na  była także Maria Krośnic­ka- dyrek­tor Bib­liote­ki Gmin­nej im. Leona Roplla oraz dyrek­tor Gmin­nego Ośrod­ka Kul­tu­ry-Rafał Płot­ka. Część artysty­cz­na rozpoczęła się od prezen­tacji życio­ry­su i dorobku twór­czego Lecha Bąd­kowskiego, następ­nie młodzież wykon­ała piosenkę napisaną i skom­ponowaną przez polonistykę  Jolan­tę Bańko. Zebrani mogli obe­jrzeć także najmłod­szych uczniów szkoły w insc­eniza­cji tek­stu Alo­jzego Nagla „Alfabét”, tanecznie i wokalnie zaprezen­towały się „Luz­ińskie Dzwonecz­ki”. Młodzież starszych klas przed­staw­iła pub­licznoś­ci lekcję pod­staw języ­ka kaszub­skiego w postaci pociągu z liter kaszub­s­kich, który zajechał i zatrzy­mał się na stacji Lëzëno. Po częś­ci artysty­cznej roz­dano nagrody uczniom biorą­cym udzi­ał w szkol­nym konkur­sie o patron­ie szkoły. Pro­gram akademii przy­go­towanej przez nauczy­cieli Jolan­tę Bańko, Beatę Riegiel, Dorotę Daw­id­owską, Pio­tra Jażdżewskiego, Mieczysława Bistro­n­ia, Mieczysława Brzeskiego, Mar­i­ana Mielew­czy­ka i Izabelę Mrozek został nagrod­zony gromki­mi brawa­mi, a nawet pojaw­iły się łzy wzruszenia zapros­zonych goś­ci. Wszys­tkim przy­byłym na Świę­to Szkoły składamy serdeczne podz­iękowa­nia za każde dobre słowo i wypowiedziane życzenia w tym szczegól­nym dla każdej społecznoś­ci szkol­nej dniu.


Wstecz