Świę­to Szko­ły w luziń­skiej „jedyn­ce”

01015 mar­ca 2018 r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go obcho­dzo­no podwój­ną uro­czy­stość. W ramach  Dnia Jed­no­ści Kaszu­bów zor­ga­ni­zo­wa­no tra­dy­cyj­ne Świę­to Szko­ły. Spo­łecz­ność szkol­ną  oraz przy­by­łych gości bar­dzo ser­decz­nie powi­tał dyrek­tor szko­ły Dariusz Romp­ca, któ­ry zapo­znał zebra­nych z mniej zna­ny­mi  fak­ta­mi  z życia Lecha Bądkowskiego. 
Ucznio­wie klas szó­stych przed­sta­wi­li pre­zen­ta­cję  o Patro­nie, któ­ra  dosko­na­le przy­bli­ży­ła jego syl­wet­kę. Zebra­ni na uro­czy­sto­ści grom­ki­mi bra­wa­mi nagro­dzi­li wystę­py tanecz­no-wokal­ne oraz przed­sta­wie­nie teatral­ne „Ùcz­ba histo­rii w Lëzënie”, któ­re zwią­za­ne było z trud­ny­mi doświad­cze­nia­mi Kaszu­bów od momen­tu odzy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści w roku 1918, aż do wol­no­ścio­wych prze­mian w latach osiem­dzie­sią­tych XX wie­ku. Mło­dzież nie zapo­mnia­ła zaak­cen­to­wać tak waż­nych dla nas oka­zji do świę­to­wa­nia, jak  wio­sen­ny Dzień Jed­no­ści Kaszu­bów oraz obcho­dzo­ny w tym roku w Luzi­nie 7 lip­ca XX Zjazd Kaszu­bów. War­to zaak­cen­to­wać, że część arty­stycz­na przy­go­to­wy­wa­na jest przez nauczy­cie­li szko­ły w języ­ku pol­skim oraz kaszub­skim. Moż­na powie­dzieć, że edu­ka­cja regio­nal­na osa­dzo­na przede wszyst­kim na zgłę­bia­niu tajem­nic rod­ny mòwë przy­no­si ocze­ki­wa­ne efek­ty. Po czę­ści arty­stycz­nej nauczy­cie­le roz­da­li  nagro­dy z prze­pro­wa­dzo­nych w szko­le kon­kur­sów o Patro­nie szko­ły, zaś prze­wod­ni­czą­ca Rady Rodzi­ców Iwo­na Naczk wrę­czy­ła upo­min­ki uczniom.Święto Szko­ły nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go swą obec­no­ścią zaszczy­ci­li zna­mie­ni­ci goście. Na uro­czy­stość przy­by­li: wójt Gmi­ny Luzi­no Jaro­sław Wejer, dyr. Biblio­te­ki Gmin­nej Maria Kro­śnic­ka, Zofia Botu­liń­ska  — opie­kun­ka sto­wa­rzy­sze­nia „Pro Bono” oraz nauczy­cie­le pla­có­wek oświa­to­wych z tere­nu całej gmi­ny. Uro­czy­stość zamknął dyrek­tor szko­ły, któ­ry zauwa­żył, że Świę­to Szko­ły jest pierw­szym dniem uro­czy­ste­go cele­bro­wa­nia Dnia Jed­no­ści Kaszu­bów. Ele­men­ta­mi dopeł­nia­ją­cy­mi ten szcze­gól­ny czas w życiu luziń­skich Kaszu­bów był Festi­wal Pio­sen­ki Kaszub­skiej Kaszëb­sczé Spi­éwë oraz poświe­ce­nie sztan­da­ru przez luziń­ski oddział Zrze­sze­nia Kaszubsko-Pomorskiego.

Wstecz