Świę­to Szkoły w luz­ińskiej „jedynce”

01015 mar­ca 2018 r. w Szkole Pod­sta­wowej nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego obchod­zono pod­wójną uroczys­tość. W ramach  Dnia Jed­noś­ci Kaszubów zor­ga­ni­zowano trady­cyjne Świę­to Szkoły. Społeczność szkol­ną  oraz przy­byłych goś­ci bard­zo serdecznie pow­itał dyrek­tor szkoły Dar­iusz Romp­ca, który zapoz­nał zebranych z mniej znany­mi  fak­ta­mi  z życia Lecha Bądkowskiego. 
Uczniowie klas szóstych przed­staw­ili prezen­tację  o Patron­ie, która  doskonale przy­bliżyła jego syl­wetkę. Zebrani na uroczys­toś­ci gromki­mi brawa­mi nagrodzili wys­tępy taneczno-wokalne oraz przed­staw­ie­nie teatralne „Ùcz­ba his­torii w Lëzënie”, które związane było z trud­ny­mi doświad­czeni­a­mi Kaszubów od momen­tu odzyska­nia przez Pol­skę niepodległoś­ci w roku 1918, aż do wol­noś­ciowych przemi­an w lat­ach osiemdziesią­tych XX wieku. Młodzież nie zapom­ni­ała zaak­cen­tować tak ważnych dla nas okazji do świę­towa­nia, jak  wiosen­ny Dzień Jed­noś­ci Kaszubów oraz obchod­zony w tym roku w Luzinie 7 lip­ca XX Zjazd Kaszubów. Warto zaak­cen­tować, że część artysty­cz­na przy­go­towywana jest przez nauczy­cieli szkoły w języku pol­skim oraz kaszub­skim. Moż­na powiedzieć, że edukac­ja region­al­na osad­zona przede wszys­tkim na zgłębia­n­iu tajem­nic rod­ny mòwë przynosi oczeki­wane efek­ty. Po częś­ci artysty­cznej nauczy­ciele roz­dali  nagrody z przeprowad­zonych w szkole konkursów o Patron­ie szkoły, zaś prze­wod­niczą­ca Rady Rodz­iców Iwona Naczk wręczyła upomin­ki uczniom.Święto Szkoły nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego swą obec­noś­cią zaszczy­cili znamieni­ci goś­cie. Na uroczys­tość przy­byli: wójt Gminy Luzi­no Jarosław Wejer, dyr. Bib­liote­ki Gmin­nej Maria Krośnic­ka, Zofia Bot­u­lińs­ka  — opiekun­ka sto­warzyszenia „Pro Bono” oraz nauczy­ciele placówek oświa­towych z terenu całej gminy. Uroczys­tość zamknął dyrek­tor szkoły, który zauważył, że Świę­to Szkoły jest pier­wszym dniem uroczys­tego cele­browa­nia Dnia Jed­noś­ci Kaszubów. Ele­men­ta­mi dopeł­ni­a­ją­cy­mi ten szczegól­ny czas w życiu luz­ińs­kich Kaszubów był Fes­ti­w­al Piosen­ki Kaszub­skiej Kaszëb­sczé Spiéwë oraz poświece­nie sztan­daru przez luz­ińs­ki odd­zi­ał Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

Wstecz