Świę­to Patrona w luz­ińskiej „Jedynce”

SONY DSC14 mar­ca 2019 r. w Szkole Pod­sta­wowej nr 1 im Lecha Bąd­kowskiego  w Luzinie obchod­zono Świę­to Patrona Szkoły. Trady­cyjnie jest ono połąc­zone z przy­pada­ją­cym na 19 mar­ca Dniem Jed­noś­ci Kaszubów. W tym roku uczniowie pod kierunk­iem nauczy­cieli przy­go­towali  pro­gram artysty­czny opar­ty o twór­c­zość Lecha Bąd­kowskiego. Zasad­nicza uroczys­tość rozpoczęła się w samo połud­nie od przemówienia dyrek­to­ra szkoły Dar­iusza Romp­cy i poprzed­zona była dwoma uroczysty­mi  apela­mi, pod­czas których uczniowie mogli podzi­wiać zdol­noś­ci aktorskie swoich koleżanek i kolegów. Uczniowie tym razem zaprezen­towali spek­takl pt. „Złoti sen” opar­ty o bajkę autorstwa Lecha Bąd­kowskiego. Przed­staw­ie­nie w języku kaszub­skim spotkało się z żywą reakcją zebranej wid­owni, która z uwagą śledz­iła losy Wil­ka (Michali­na Dąbkows­ka z kl. V b), Gãsë (Tosia Hirsz z kl. IV f),  Kònia (Zuzan­na Szul­ta z kl. IV e), Kòzląt (Aga­ta Gru­ba, Kinga Kobiela z kl. V b,  Niko­la Wic­ka z kl. V e). Samo przed­staw­ie­nie poprzedz­iła prezen­tac­ja mul­ti­me­di­al­na przeprowad­zona przez Zuzan­nę Borską oraz Agatę Rażniewską z klasy V f oraz recy­tac­ja wier­sza poświę­conego Lechowi Bąd­kowskiemu autorstwa Pio­tra Jażdżewskiego w wyko­na­niu Weroni­ki Blad­owskiej z klasy VI a. Istot­ną rolę w pro­gramie artysty­cznym ode­grał zespół  „Luz­ińskie Dzwonecz­ki” pod kierunk­iem Alicji Klinkosz, który pięknym śpiewem i tań­ca­mi dopełnił całość pro­gra­mu. Po częś­ci artysty­cznej nagrod­zono uczniów biorą­cych udzi­ał w konkur­sach szkol­nych na tem­at Patrona. Uroczys­tość swą obec­noś­cią uświet­nili goś­cie. Nie zabrakło cór­ki Lecha Bąd­kowskiego Sławiny Kos­mul­skiej z mężem, był wójt gminy Luzi­no Jarosław Wejer, rad­ny powiatu wejherowskiego Kaz­imierz Bistroń, dyrek­tor Bib­liote­ki im. Leona Rop­pla Maria Krośnic­ka, dyrek­tor GOSRiT‑u Piotr Klecha, dyrek­torzy szkół i przed­szko­la z terenu gminy Luzi­no. Wszyscy goś­cie grat­u­lowali dyrek­torowi, kadrze ped­a­gog­icznej, uczniom i całej społecznoś­ci szkol­nej oraz życzyli sukcesów w dal­szej pra­cy, a przede wszys­tkim odwa­gi w pode­j­mowa­niu nowych wyzwań, przy­pom­i­na­jąc trudne, ale pełne życiowego doświad­czenia słowa Lecha Bąd­kowskiego „Dla bojaźli­wych nie ma litoś­ci”. Uroczys­tość zakończyła się serdeczny­mi podz­iękowa­ni­a­mi dyrek­to­ra placów­ki Dar­iusza Romp­cy, który wszys­t­kich zaprosił do Luz­i­na już za rok.


Wstecz