Świę­to Patro­na w luziń­skiej „Jedyn­ce”

SONY DSC14 mar­ca 2019 r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 im Lecha Bąd­kow­skie­go  w Luzi­nie obcho­dzo­no Świę­to Patro­na Szko­ły. Tra­dy­cyj­nie jest ono połą­czo­ne z przy­pa­da­ją­cym na 19 mar­ca Dniem Jed­no­ści Kaszu­bów. W tym roku ucznio­wie pod kie­run­kiem nauczy­cie­li przy­go­to­wa­li  pro­gram arty­stycz­ny opar­ty o twór­czość Lecha Bąd­kow­skie­go. Zasad­ni­cza uro­czy­stość roz­po­czę­ła się w samo połu­dnie od prze­mó­wie­nia dyrek­to­ra szko­ły Dariu­sza Romp­cy i poprze­dzo­na była dwo­ma uro­czy­sty­mi  ape­la­mi, pod­czas któ­rych ucznio­wie mogli podzi­wiać zdol­no­ści aktor­skie swo­ich kole­ża­nek i kole­gów. Ucznio­wie tym razem zapre­zen­to­wa­li spek­takl pt. „Zło­ti sen” opar­ty o baj­kę autor­stwa Lecha Bąd­kow­skie­go. Przed­sta­wie­nie w języ­ku kaszub­skim spo­tka­ło się z żywą reak­cją zebra­nej widow­ni, któ­ra z uwa­gą śle­dzi­ła losy Wil­ka (Micha­li­na Dąb­kow­ska z kl. V b), Gãsë (Tosia Hirsz z kl. IV f),  Kònia (Zuzan­na Szul­ta z kl. IV e), Kòzląt (Aga­ta Gru­ba, Kin­ga Kobie­la z kl. V b,  Niko­la Wic­ka z kl. V e). Samo przed­sta­wie­nie poprze­dzi­ła pre­zen­ta­cja mul­ti­me­dial­na prze­pro­wa­dzo­na przez Zuzan­nę Bor­ską oraz Aga­tę Raż­niew­ską z kla­sy V f oraz recy­ta­cja wier­sza poświę­co­ne­go Lecho­wi Bąd­kow­skie­mu autor­stwa Pio­tra Jaż­dżew­skie­go w wyko­na­niu Wero­ni­ki Bla­dow­skiej z kla­sy VI a. Istot­ną rolę w pro­gra­mie arty­stycz­nym ode­grał zespół  „Luziń­skie Dzwo­necz­ki” pod kie­run­kiem Ali­cji Klin­kosz, któ­ry pięk­nym śpie­wem i tań­ca­mi dopeł­nił całość pro­gra­mu. Po czę­ści arty­stycz­nej nagro­dzo­no uczniów bio­rą­cych udział w kon­kur­sach szkol­nych na temat Patro­na. Uro­czy­stość swą obec­no­ścią uświet­ni­li goście. Nie zabra­kło cór­ki Lecha Bąd­kow­skie­go Sła­wi­ny Kosmul­skiej z mężem, był wójt gmi­ny Luzi­no Jaro­sław Wejer, rad­ny powia­tu wej­he­row­skie­go Kazi­mierz Bistroń, dyrek­tor Biblio­te­ki im. Leona Rop­pla Maria Kro­śnic­ka, dyrek­tor GOSRiT‑u Piotr Kle­cha, dyrek­to­rzy szkół i przed­szko­la z tere­nu gmi­ny Luzi­no. Wszy­scy goście gra­tu­lo­wa­li dyrek­to­ro­wi, kadrze peda­go­gicz­nej, uczniom i całej spo­łecz­no­ści szkol­nej oraz życzy­li suk­ce­sów w dal­szej pra­cy, a przede wszyst­kim odwa­gi w podej­mo­wa­niu nowych wyzwań, przy­po­mi­na­jąc trud­ne, ale peł­ne życio­we­go doświad­cze­nia sło­wa Lecha Bąd­kow­skie­go „Dla bojaź­li­wych nie ma lito­ści”. Uro­czy­stość zakoń­czy­ła się ser­decz­ny­mi podzię­ko­wa­nia­mi dyrek­to­ra pla­ców­ki Dariu­sza Romp­cy, któ­ry wszyst­kich zapro­sił do Luzi­na już za rok.


Wstecz