Świę­to Nie­pod­le­gło­ści w SP1

1Dzień Nie­pod­le­gło­ści to waż­ne świę­to naro­do­we w Pol­sce, upa­mięt­nia­ją­ce odzy­ska­nie nie­pod­le­gło­ści w 1918 roku po 123 latach zabo­rów. Jest to tak­że oka­zja do reflek­sji nad war­to­ścia­mi patrio­tycz­ny­mi i sza­cun­kiem do boha­te­rów naro­do­wych. Dnia 10 listo­pa­da, punk­tu­al­nie o godzi­nie 11:11 nasza spo­łecz­ność szkol­na odśpie­wa­ła wspól­nie hymn naro­do­wy. Ucznio­wie tego dnia przy­szli do szko­ły ubra­ni odświęt­nie, peł­ni zadu­my i reflek­sji nad zna­cze­niem nie­pod­le­gło­ści dla nasze­go społeczeństwa.
Dzie­ci z oddzia­łów przed­szkol­nych i klas “0” wraz ze swo­imi wycho­waw­czy­nia­mi zapo­zna­wa­ły się z sym­bo­la­mi naro­do­wy­mi, roz­ma­wia­ły o Pol­sce, śpie­wa­ły patrio­tycz­ne pio­sen­ki i wyko­ny­wa­ły pra­ce pla­stycz­ne, któ­re dum­nie pre­zen­to­wa­ły. Dzię­ku­je­my wszyst­kim uczniom i nauczy­cie­lom za zaan­ga­żo­wa­nie w obcho­dy Dnia Nie­pod­le­gło­ści. Mamy nadzie­ję, że ten dzień będzie dla nas wszyst­kich oka­zją do zjed­no­cze­nia się jako spo­łecz­ność szkol­na i wyra­że­nia naszej miło­ści do ojczyzny.


Wstecz