Świę­to Nie­pod­le­gło­ści w przedszkolu

1Dzień 11 listo­pa­da to jed­na z naj­waż­niej­szych dat w histo­rii naszej Ojczy­zny. Po wie­lo­let­niej nie­wo­li Pol­ska odzy­ska­ła nie­pod­le­głość. W przed­szko­lu od naj­młod­szych lat uczy­my dzie­ci patrio­ty­zmu, przy­wią­za­nia do swo­jej Ojczy­zny, do zie­mi rodzin­nej, wpa­ja­my sza­cu­nek dla pol­skich symboli.
Dzień Nie­pod­le­gło­ści był bar­dzo rado­snym dniem w naszym przed­szko­lu i mamy nadzie­ję, że zapad­nie on w pamię­ci naszych „Małych Pola­ków”. Nie zabra­kło zaba­wy przy pio­sen­ce „Jestem Polką i Pola­kiem” oraz „Jest takie miej­sce — Pol­ska”. Był rów­nież quiz wie­dzy o Pol­sce, dzie­ci utrwa­li­ły wia­do­mo­ści na temat sym­bo­li naro­do­wych, wyda­rzeń  histo­rycz­nych naszej Ojczyzny.W ustach mło­de­go poko­le­nia uro­czy­ście zabrzmia­ły sło­wa tak bar­dzo zna­ne i wymow­ne: „Kto ty jesteś? Polak mały’’. Tego dnia rów­nież wzię­li­śmy udział w akcji „Szko­ła, przed­szko­le do hym­nu“ dum­nie, przyj­mu­jąc wła­ści­wą posta­wę „na bacz­ność”, dzie­ci odśpie­wa­ły  hymn Pol­ski „Mazu­rek Dąbrow­skie­go”. Dużą atrak­cją oka­zał się film „Pol­skie sym­bo­le naro­do­we” wyświe­tlo­ny na dużym ekra­nie. Nie zabra­kło rów­nież wier­sza patrio­tycz­ne­go W. Beł­zy „Kate­chizm pol­skie­go dziec­ka”, któ­ry dzie­ci wysłu­cha­ły w fil­mie edu­ka­cyj­nym. Pod­czas zajęć przed­szko­la­ki rów­nież wyko­na­ły fla­gi Pol­ski, godła Pol­ski oraz koty­lio­ny w bar­wach naro­do­wych, wyko­rzy­stu­jąc róż­ne tech­ni­ki pla­stycz­ne. Dzię­ki udzia­ło­wi w tego typu zaję­ciach przed­szko­la­ki od naj­młod­szych lat uczą się patrio­ty­zmu, kształ­tu­ją pozy­tyw­ne posta­wy i uczu­cia patriotyczne.Uroczystość ta z pew­no­ścią zapad­nie wszyst­kim głę­bo­ko w pamię­ci. Dzień, któ­ry prze­ży­li­śmy dum­nie i z uśmie­chem na twa­rzy, na pew­no przy­czy­ni się do kształ­to­wa­nia patrio­tycz­nych postaw naszych małych przedszkolaków.

LINK DO FILMU:

https://youtube.com/watch?v=Dpjhoy4C6Io&feature=share


Wstecz