Świę­to Niepodległoś­ci ocza­mi przedszkolaków

20201110_104141Dzień 11 listopa­da to jed­na z najważniejszych dat w his­torii naszej Ojczyzny. Po wielo­let­niej niewoli Pol­s­ka odzyskała niepodległość. W przed­szkolu od najmłod­szych lat uczymy dzieci patri­o­tyz­mu, przy­wiąza­nia do swo­jej Ojczyzny, do zie­mi rodzin­nej, wpa­jamy sza­cunek dla pol­s­kich symboli.
Dzień Niepodległoś­ci był bard­zo rados­nym dniem w naszym przed­szkolu i mamy nadzieję, że zapad­nie on w pamię­ci naszych „Małych Polaków”. Nie zabrakło zabawy przy piosence „Jestem Polką i Polakiem”. Był również quiz wiedzy o Polce, dzieci utr­wal­iły wiado­moś­ci na tem­at sym­boli nar­o­dowych, wydarzeń  his­to­rycznych naszej Ojczyzny. Dum­nie, przyj­mu­jąc właś­ci­wą postawę „na baczność”, odśpiewały  hymn Pol­s­ki „Mazurek Dąbrowskiego”. Dużą atrakcją okazał się film „Pol­skie sym­bole nar­o­dowe” wyświ­et­lony na dużym ekranie. Nie zabrakło również wier­sza patri­o­ty­cznego W. Bełzy „Kat­e­chizm pol­skiego dziec­ka”, który dzieci wysłuchały w filmie eduka­cyjnym. Pod­czas zajęć przed­szko­la­ki również wykon­ały fla­gi Pol­s­ki, godła Pol­s­ki oraz kotyliony w barwach nar­o­dowych, wyko­rzys­tu­jąc różne tech­ni­ki plas­ty­czne. Dzię­ki udzi­ałowi w tego typu zaję­ci­ach przed­szko­la­ki od najmłod­szych lat uczą się patri­o­tyz­mu, ksz­tał­tu­ją pozy­ty­wne postawy i uczu­cia patriotyczne.


Wstecz