Świę­to Niepodległości 

Listo­pad 2021

110 listo­pa­da obcho­dzi­li­śmy w naszej szko­le Naro­do­we Świę­to Nie­pod­le­gło­ści. W tym dniu, ucznio­wie przy­szli do szko­ły w stro­jach galo­wych ozdo­bio­nych bia­ło – czer­wo­ny­mi koty­lio­na­mi. Cała spo­łecz­ność uczniow­ska wraz z nauczy­cie­la­mi wzię­ła udział w akcji „Szko­ła dla Hym­nu”. Uro­czy­stość roz­po­czął dyrek­tor-pan Dariusz Rompca.
Następ­nie o godzi­nie 11:20 wszy­scy ucznio­wie w swo­ich salach odśpie­wa­li hymn pań­stwo­wy. Tra­dy­cyj­nie tak­że ucznio­wie odda­li hołd pole­głym za Ojczy­znę pod Pomni­kiem Powstań­ców i Woja­ków przy uli­cy Kościel­nej w Luzinie.


Wstecz