Świę­to Naro­do­we Trze­cie­go Maja 

SONY DSCDnia 27 kwiet­nia 2018 r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie odbył się  III Szkol­ny Prze­gląd Pie­śni Patrio­tycz­nej.  Zor­ga­ni­zo­wa­ny został w związ­ku z obcho­da­mi 227 rocz­ni­cy uchwa­le­nia Kon­sty­tu­cji 3 Maja.  Tego dnia wszy­scy ucznio­wie przy­szli do szko­ły w stro­jach galo­wych z przy­pię­ty­mi kokar­da­mi naro­do­wy­mi czy­li kotylionami.
Część arty­stycz­ną poprze­dzo­no odśpie­wa­niem hym­nu pań­stwo­we­go i “Roty”. W uro­czy­sto­ści uczest­ni­czył poczet sztan­da­ro­wy. Pan dyrek­tor Dariusz Romp­ca przy­wi­tał wszyst­kich zgro­ma­dzo­nych wpro­wa­dza­jąc w powa­gę i donio­słość tego świę­ta. Ucznio­wie mogli wyka­zać się wia­do­mo­ścia­mi na temat tego histo­rycz­ne­go wyda­rze­nia. W przy­go­to­wa­nie prze­glą­du zaan­ga­żo­wa­ły się kla­sy od III do VI  śpie­wa­jąc po jed­nej pie­śni patrio­tycz­nej. Moż­na było usły­szeć pie­śni  koła wokal­ne­go. Mot­tem prze­wod­nim kon­cer­tu były sło­wa J. G. Sueme:„ Gdzie sły­szysz śpiew, tam wstąp, tam dobre ser­ca ludzie mają, źli ludzie , wie­rzaj mi, ci nigdy nie śpie­wa­ją.”   Słu­cha­jąc takich pie­śni jak: „Pie­cho­ta „, „Witaj majo­wa jutrzen­ko”, „Uła­ni, uła­ni” „Mazu­rek Trze­cie­go Maja”, mło­de poko­le­nie mia­ło poznać boha­ter­stwo swo­ich przod­ków, któ­rych już nie ma, a wal­czy­li kie­dyś o Pol­skę. Uro­czy­stość zakoń­czy­ło wspól­ne odśpie­wa­nie pio­sen­ki „Jeste­śmy Polką i Pola­kiem”.   Miło było posłu­chać roz­śpie­wa­ne kla­sy ‚któ­re w przy­jem­ny spo­sób kształ­tu­ją w nas wszyst­kich posta­wy patriotyczne.


Wstecz