Świę­to Nar­o­dowe Trze­ciego Maja 

SONY DSCDnia 27 kwiet­nia 2018 r. w Szkole Pod­sta­wowej nr 1 w Luzinie odbył się  III Szkol­ny Przegląd Pieśni Patri­o­ty­cznej.  Zor­ga­ni­zowany został w związku z obchoda­mi 227 roczni­cy uch­wale­nia Kon­sty­tucji 3 Maja.  Tego dnia wszyscy uczniowie przys­zli do szkoły w stro­jach galowych z przyp­ię­ty­mi kokar­da­mi nar­o­dowy­mi czyli kotylionami.
Część artysty­czną poprzed­zono odśpiewaniem hym­nu państ­wowego i “Roty”. W uroczys­toś­ci uczest­niczył poczet sztan­darowy. Pan dyrek­tor Dar­iusz Romp­ca przy­witał wszys­t­kich zgro­mad­zonych wprowadza­jąc w powagę i doniosłość tego świę­ta. Uczniowie mogli wykazać się wiado­moś­ci­a­mi na tem­at tego his­to­rycznego wydarzenia. W przy­go­towanie przeglą­du zaan­gażowały się klasy od III do VI  śpiewa­jąc po jed­nej pieśni patri­o­ty­cznej. Moż­na było usłyszeć pieśni  koła wokalnego. Mot­tem prze­wod­nim kon­cer­tu były słowa J. G. Sueme:„ Gdzie słyszysz śpiew, tam wstąp, tam dobre ser­ca ludzie mają, źli ludzie , wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewa­ją.”   Słucha­jąc takich pieśni jak: „Piecho­ta „, „Witaj majowa jutrzenko”, „Ułani, ułani” „Mazurek Trze­ciego Maja”, młode pokole­nie miało poz­nać bohaterst­wo swoich przod­ków, których już nie ma, a wal­czyli kiedyś o Pol­skę. Uroczys­tość zakończyło wspólne odśpiewanie piosen­ki „Jesteśmy Polką i Polakiem”.   Miło było posłuchać rozśpiewane klasy ‚które w przy­jem­ny sposób ksz­tał­tu­ją w nas wszys­t­kich postawy patriotyczne.


Wstecz