Świę­to DEN w naszej szkole

SONY DSCDnia 12 październi­ka społeczność Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 w Luzinie oraz zaproszeni goś­cie spotkali się, aby świę­tować Dzień Edukacji Nar­o­dowej. „Nauczy­ciel prowadzi za rękę, otwiera umysł, doty­ka ser­ca…” Te słowa były mot­tem akademii przy­go­towanej przez uczniów klas 4–6.Uzdolnieni aktorzy oraz członkowie kół­ka wokalnego  z humorem i nutką reflek­sji zaprezen­towali codzi­en­ną pracę nauczy­cieli oraz rolę jaką odgry­wa­ją w życiu dzieci i młodzieży. Po zakońc­zonym spek­tak­lu uczniowie dziękowali swoim nauczy­cielom i składali im życzenia. Nie zapom­ni­ano również o jubi­lat­ach. W tym roku jubileusz pra­cy obchodzili: pan dyrek­tor Dar­iusz Romp­ca, pani wicedyrek­tor Bar­bara Pobłoc­ka, pani Mirosława Bar­gańs­ka- Konkol oraz pan Stanisław Kąkol. Otrzy­mali oni upomin­ki i grat­u­lac­je od prze­wod­niczącej Rady Rodz­iców –pani Iwony Naczk oraz od wój­ta gminy-Jarosława Wejera i pro­boszcza parafii pw. św. Wawrzyń­ca-Walde­mara Walu­ka. Dyrek­tor szkoły-pan Dar­iusz Romp­ca dziękował wład­zom gminy za pomoc w funkcjonowa­niu placów­ki. Dzię­ki wspól­nym staran­iom już wkrótce zostanie zakońc­zona budowa hali sportowej przy SP nr 1.Dyrektor pod­kreślał jak ważne jest to, aby we wszys­t­kich swych dzi­ała­ni­ach dążyć do celu wspól­nie. Wza­jemne wspar­cie powodu­je, że czer­pie się potem z efek­tów pra­cy w dwój­nasób. Uroczys­tość zakończyła się życzeni­a­mi, które wójt gminy-pan Jarosław Wejer złożył dyrek­torowi, wszys­tkim nauczy­cielom i emery­towanym pra­cown­ikom szkoły.


Wstecz