Świę­to DEN w naszej szkole

SONY DSCDnia 12 paź­dzier­ni­ka spo­łecz­ność Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie oraz zapro­sze­ni goście spo­tka­li się, aby świę­to­wać Dzień Edu­ka­cji Naro­do­wej. „Nauczy­ciel pro­wa­dzi za rękę, otwie­ra umysł, doty­ka ser­ca…” Te sło­wa były mot­tem aka­de­mii przy­go­to­wa­nej przez uczniów klas 4–6.Uzdolnieni akto­rzy oraz człon­ko­wie kół­ka wokal­ne­go  z humo­rem i nut­ką reflek­sji zapre­zen­to­wa­li codzien­ną pra­cę nauczy­cie­li oraz rolę jaką odgry­wa­ją w życiu dzie­ci i mło­dzie­ży. Po zakoń­czo­nym spek­ta­klu ucznio­wie dzię­ko­wa­li swo­im nauczy­cie­lom i skła­da­li im życze­nia. Nie zapo­mnia­no rów­nież o jubi­la­tach. W tym roku jubi­le­usz pra­cy obcho­dzi­li: pan dyrek­tor Dariusz Romp­ca, pani wice­dy­rek­tor Bar­ba­ra Pobłoc­ka, pani Miro­sła­wa Bar­gań­ska- Kon­kol oraz pan Sta­ni­sław Kąkol. Otrzy­ma­li oni upo­min­ki i gra­tu­la­cje od prze­wod­ni­czą­cej Rady Rodzi­ców –pani Iwo­ny Naczk oraz od wój­ta gmi­ny-Jaro­sła­wa Weje­ra i pro­bosz­cza para­fii pw. św. Waw­rzyń­ca-Wal­de­ma­ra Walu­ka. Dyrek­tor szko­ły-pan Dariusz Romp­ca dzię­ko­wał wła­dzom gmi­ny za pomoc w funk­cjo­no­wa­niu pla­ców­ki. Dzię­ki wspól­nym sta­ra­niom już wkrót­ce zosta­nie zakoń­czo­na budo­wa hali spor­to­wej przy SP nr 1.Dyrektor pod­kre­ślał jak waż­ne jest to, aby we wszyst­kich swych dzia­ła­niach dążyć do celu wspól­nie. Wza­jem­ne wspar­cie powo­du­je, że czer­pie się potem z efek­tów pra­cy w dwój­na­sób. Uro­czy­stość zakoń­czy­ła się życze­nia­mi, któ­re wójt gmi­ny-pan Jaro­sław Wejer zło­żył dyrek­to­ro­wi, wszyst­kim nauczy­cie­lom i eme­ry­to­wa­nym pra­cow­ni­kom szkoły.


Wstecz