Świę­to demokracji !

SONY DSCDla wszyst­kich uczniów wrze­sień jest mie­sią­cem roz­po­czy­na­ją­cym kolej­ny rok szkol­ny. To czas zmian, posta­no­wień, nadziei, nowych pomy­słów i marzeń. To tak­że czas, kie­dy dzie­ci sta­wia­ją swo­je pierw­sze kro­ki w trud­nej sztu­ce demo­kra­cji. Tym razem peł­ne emo­cji wybo­ry do Samo­rzą­du Uczniow­skie­go odby­ły się 18.09.2018 r. Do boju o sie­dem miejsc w Radzie SU przy­stą­pi­ło 21 kan­dy­da­tów z klas V i VI, speł­nia­ją­cych wyma­ga­ne kry­te­ria. Wybo­ry zosta­ły poprze­dzo­ne kam­pa­nią wybor­czą. Kan­dy­da­ci przed­sta­wia­li w niej swo­je pro­gra­my. Pla­ka­ty zawie­ra­ły pro­po­zy­cję dzia­łań, któ­re mia­ły zachę­cić uczniów do gło­so­wa­nia wła­śnie na nich. W dniu wybo­rów do praw­dzi­we­go egza­mi­nu z demo­kra­cji przy­stą­pi­li wszy­scy obec­ni tego dnia w szko­le ucznio­wie klas IV — VI. Odda­wa­nie gło­sów na swo­ich „fawo­ry­tów” odby­ło się w kla­sach, a następ­nie wszy­scy uda­li się na hol, gdzie oso­bi­ście wrzu­ca­li kar­ty do urny wybor­czej. Nad pra­wi­dło­wym prze­bie­giem gło­so­wa­nia czu­wa­ła Komi­sja Wybor­cza pod czuj­nym okiem opie­ku­na SU – p. Pio­tra Jaż­dżew­skie­go. Punk­ty zosta­ły prze­li­czo­ne, wyni­ki zaś ujaw­nio­no już kolej­ne­go dnia. Naj­wię­cej gło­sów otrzy­ma­ła Dąb­kow­ska Zuzan­na z kla­sy VI b, aż 116! Pozo­sta­łe miej­sca w Radzie SU zdo­by­li: Swo­bo­dziń­ski Szy­mon — VIc, Swo­bo­dziń­ski Miłosz – Vd, Socha Niko­dem – Vd, Dąb­kow­ska Micha­li­na – Vb, Lab­bu­da Niko­dem – Va, Wołod­ko Wik­to­ria – Ve. Opie­ku­na­mi SU zosta­li: p. Domi­ni­ka Lebiecka,p. Wero­ni­ka Pobłoc­ka, a tak­że po raz kolej­ny p. Piotr Jaż­dżew­ski. Wybra­nej Radzie SU oraz jej  opie­ku­nom gra­tu­lu­je­my oraz życzy­my twór­czej i owoc­nej pracy!

 


Wstecz