Świę­to demokracji !

SONY DSCDla wszys­t­kich uczniów wrze­sień jest miesiącem rozpoczy­na­ją­cym kole­jny rok szkol­ny. To czas zmi­an, postanowień, nadziei, nowych pomysłów i marzeń. To także czas, kiedy dzieci staw­ia­ją swo­je pier­wsze kro­ki w trud­nej sztuce demokracji. Tym razem pełne emocji wybo­ry do Samorzą­du Uczniowskiego odbyły się 18.09.2018 r. Do boju o sie­dem miejsc w Radzie SU przys­tąpiło 21 kandy­datów z klas V i VI, speł­ni­a­ją­cych wyma­gane kry­te­ria. Wybo­ry zostały poprzed­zone kam­panią wybor­czą. Kandy­daci przed­staw­iali w niej swo­je pro­gramy. Plakaty zaw­ier­ały propozy­cję dzi­ałań, które miały zachę­cić uczniów do głosowa­nia właśnie na nich. W dniu wyborów do prawdzi­wego egza­minu z demokracji przys­tąpili wszyscy obec­ni tego dnia w szkole uczniowie klas IV — VI. Odd­awanie głosów na swoich „fawory­tów” odbyło się w klasach, a następ­nie wszyscy udali się na hol, gdzie oso­biś­cie wrzu­cali kar­ty do urny wybor­czej. Nad praw­idłowym prze­biegiem głosowa­nia czuwała Komis­ja Wybor­cza pod czu­jnym okiem opieku­na SU – p. Pio­tra Jażdżewskiego. Punk­ty zostały przelic­zone, wyni­ki zaś ujawniono już kole­jnego dnia. Najwięcej głosów otrzy­mała Dąbkows­ka Zuzan­na z klasy VI b, aż 116! Pozostałe miejs­ca w Radzie SU zdobyli: Swo­bodz­ińs­ki Szy­mon — VIc, Swo­bodz­ińs­ki Miłosz – Vd, Socha Niko­dem – Vd, Dąbkows­ka Michali­na – Vb, Lab­bu­da Niko­dem – Va, Wołod­ko Wik­to­ria – Ve. Opieku­na­mi SU zostali: p. Domini­ka Lebiecka,p. Weroni­ka Pobłoc­ka, a także po raz kole­jny p. Piotr Jażdżews­ki. Wybranej Radzie SU oraz jej  opiekunom grat­u­lu­je­my oraz życzymy twór­czej i owoc­nej pracy!

 


Wstecz