Świę­to Biblio­tek w SP nr 1

SONY DSCW dniach 8–15 maja w Szko­le Pod­sta­wo­wa nr 1 w Luzi­nie obcho­dzi­ła Tydzień Biblio­tek, pod­czas któ­re­go biblio­te­ka szkol­na pod­kre­śla­ła zna­cze­nie i radość z czy­ta­nia ksią­żek oraz swo­ją rolę w śro­do­wi­sku szkoły.
W związ­ku z tym wyda­rze­niem biblio­te­ka szkol­na zapro­si­ła wszyst­kich swo­ich czy­tel­ni­ków do biblio­tecz­nej zaba­wy foto­gra­ficz­nej pt. ”Z książ­ką Ci do twa­rzy”. Prze­pro­wa­dzi­ła zaję­cia biblio­tecz­no- czy­tel­ni­cze pt.”Wierszownia-kraina rymów i wyobraź­ni” dla grup przed­szkol­nych, w któ­rych uczest­ni­cy słu­cha­li bajek Jana Brze­chwy, jak rów­nież two­rzy­li wła­snych boha­te­rów i opo­wia­da­li wspól­nie z nauczy­cie­lem biblio­te­ka­rzem autor­ską baj­kę pt. „Śnia­da­nie u żyraf pod wiel­kim baoba­em”. Naj­młod­si czy­tel­ni­cy ryso­wa­li „kwiat­ki” dla nauczy­cie­la biblio­te­ka­rza z oka­zji Dnia Biblio­te­ka­rza, któ­ry przy­pa­dał dnia 8 maja. Odwie­dza­ją­cy biblio­te­kę otrzy­my­wa­li  kolo­ro­we nie­spo­dzian­ki z oka­zji Świę­ta Biblio­tek. Odbył się rów­nież hap­pe­ning, pod­czas któ­re­go uczen­ni­ce z Koła Przy­ja­ciół Biblio­te­ki odwie­dza­ły wybra­ne kla­sy, czy­ta­ły frag­men­ty bio­gra­fii Sta­ni­sła­wa Moniusz­ki, aby w dwu set­ną rocz­ni­cę uro­dzin, przy­po­mnieć postać wybit­ne­go pol­skie­go kom­po­zy­to­ra, peda­go­ga i patrio­ty, jakim był Sta­ni­sław Moniusz­ko. Ucznio­wie mie­li oka­zję wysłu­chać frag­men­tu „Prząśniczki”-jednego z utwo­rów skom­po­no­wa­nych przez Sta­ni­sła­wa Moniusz­kę, następ­nie wylo­so­wać i odpo­wie­dzieć na „okrut­nie” trud­ne pyta­nia, któ­re doty­czy­ły życia i twór­czo­ści słyn­ne­go pol­skie­go twór­cy muzy­ki ope­ro­wej. Wśród nagród moż­na było zdo­być „bank­not” 100 000 zło­tych z wize­run­kiem kom­po­zy­to­ra lub wyjąt­ko­wy odblask nie­zbęd­ny pod­czas waka­cji. Do zaba­wy włą­czy­li się tak­że nauczy­cie­le, któ­rzy mie­li za zada­nie prze­czy­tać frag­ment poezji opi­su­ją­cy muzy­kę i oso­bę Sta­ni­sła­wa Moniusz­ki. „Łama­niec” języ­ko­wy jakim była poezja z koń­ca XIX wie­ku oka­za­ła się nie lada wyzwa­niem dla peda­go­gów, któ­rzy pięk­nie dekla­mo­wa­li i inter­pre­to­wa­li czy­ta­ne teksty.


Wstecz