Świę­to Bib­liotek w SP nr 1

SONY DSCW dni­ach 8–15 maja w Szkole Pod­sta­wowa nr 1 w Luzinie obchodz­iła Tydzień Bib­liotek, pod­czas którego bib­liote­ka szkol­na pod­kreślała znacze­nie i radość z czy­ta­nia książek oraz swo­ją rolę w środowisku szkoły.
W związku z tym wydarze­niem bib­liote­ka szkol­na zaprosiła wszys­t­kich swoich czytel­ników do bib­liotecznej zabawy fotograficznej pt. ”Z książką Ci do twarzy”. Przeprowadz­iła zaję­cia bib­lioteczno- czytel­nicze pt.”Wierszownia-kraina rymów i wyobraźni” dla grup przed­szkol­nych, w których uczest­ni­cy słuchali bajek Jana Brzech­wy, jak również tworzyli włas­nych bohaterów i opowiadali wspól­nie z nauczy­cielem bib­liotekarzem autorską bajkę pt. „Śni­adanie u żyraf pod wielkim baobaem”. Najmłod­si czytel­ni­cy rysowali „kwiat­ki” dla nauczy­ciela bib­liotekarza z okazji Dnia Bib­liotekarza, który przy­padał dnia 8 maja. Odwiedza­ją­cy bib­liotekę otrzymy­wali  kolorowe niespodzian­ki z okazji Świę­ta Bib­liotek. Odbył się również hap­pen­ing, pod­czas którego uczen­nice z Koła Przy­jaciół Bib­liote­ki odwiedza­ły wybrane klasy, czy­tały frag­men­ty biografii Stanisława Moniusz­ki, aby w dwu set­ną rocznicę urodzin, przy­pom­nieć postać wybit­nego pol­skiego kom­pozy­to­ra, ped­a­goga i patri­o­ty, jakim był Stanisław Moniuszko. Uczniowie mieli okazję wysłuchać frag­men­tu „Prząśniczki”-jednego z utworów skom­ponowanych przez Stanisława Moniuszkę, następ­nie wylosować i odpowiedzieć na „okrut­nie” trudne pyta­nia, które doty­czyły życia i twór­c­zoś­ci słyn­nego pol­skiego twór­cy muzy­ki oper­owej. Wśród nagród moż­na było zdobyć „ban­knot” 100 000 zło­tych z wiz­erunk­iem kom­pozy­to­ra lub wyjątkowy odblask niezbęd­ny pod­czas wakacji. Do zabawy włączyli się także nauczy­ciele, którzy mieli za zadanie przeczy­tać frag­ment poezji opisu­ją­cy muzykę i osobę Stanisława Moniusz­ki. „Łamaniec” językowy jakim była poez­ja z koń­ca XIX wieku okaza­ła się nie lada wyzwaniem dla ped­a­gogów, którzy pięknie deklam­owali i inter­pre­towali czy­tane teksty.


Wstecz