Świet­ny wys­tęp naszych historyków

davDnia 18.03.2019 r., trzyosobowa druży­na uczniów naszej szkoły wzięła udzi­ał w elim­i­nac­jach rejonowych konkur­su „Pol­skie Siły Zbro­jne na frontach II wojny świa­towej”, które odbyły się w Szkole Pod­sta­wowej nr 9 w Sopocie. Nasi reprezen­tan­ci zajęli w nim doskon­ałe II miejsce i awan­sowali do turnieju finałowego! Drużynę naszej szkoły reprezen­towali: Niko­dem Labud­da Va, Niko­dem Socha Vd (kap­i­tan) oraz Sara Patel­czyk Ve. Finał wojew­ódz­ki zostanie roze­grany 9 maja w Głów­czy­cach. Dzięku­je­my udanego wys­tępu i trzy­mamy kciu­ki w majowym finale!

Wstecz