Świet­ny występ naszych historyków

davDnia 18.03.2019 r., trzy­oso­bo­wa dru­ży­na uczniów naszej szko­ły wzię­ła udział w eli­mi­na­cjach rejo­no­wych kon­kur­su „Pol­skie Siły Zbroj­ne na fron­tach II woj­ny świa­to­wej”, któ­re odby­ły się w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 9 w Sopo­cie. Nasi repre­zen­tan­ci zaję­li w nim dosko­na­łe II miej­sce i awan­so­wa­li do tur­nie­ju fina­ło­we­go! Dru­ży­nę naszej szko­ły repre­zen­to­wa­li: Niko­dem Labud­da Va, Niko­dem Socha Vd (kapi­tan) oraz Sara Patel­czyk Ve. Finał woje­wódz­ki zosta­nie roze­gra­ny 9 maja w Głów­czy­cach. Dzię­ku­je­my uda­ne­go wystę­pu i trzy­ma­my kciu­ki w majo­wym finale!

Wstecz