Świe­tli­cza­ki zwie­dza­ją Kaszuby

 Minio­ny tydzień był wyjąt­ko­wy w Świe­tli­cy Szkol­nej. Z oka­zji Dnia Jed­no­ści Kaszu­bów, któ­ry przy­pa­da na 19.03.2021 w świe­tli­cy został prze­pro­wa­dzo­ny cykl zajęć doty­czą­cych Kaszub, Luzi­na i oko­lic oraz naszej szko­ły. Dzie­ci pozna­ły zwy­cza­je, rodza­je haftu kaszub­skie­go i jego kolory.
Dowie­dzia­ły się tak­że jak wyglą­da fla­ga i herb Kaszub oraz wysłu­cha­ły regio­nal­ne­go hym­nu kaszub­skie­go. Pani Agniesz­ka wraz z panią Beatą zapre­zen­to­wa­ły pięk­ne stro­je kaszub­skie, opo­wie­dzia­ły z cze­go one się skła­da­ją oraz jak po kaszub­sku nazwać poszcze­gól­ne ele­men­ty. Na koniec zajęć wspól­nie zaśpie­wa­li­śmy „Kaszub­skie nuty” oraz gra­li­śmy na Dia­bel­skich Skrzypcach.


Wstecz