Świe­tli­ca na wesoło

fbtNa świe­tli­cy szkol­nej wszy­scy zawsze bawią się wspa­nia­le. Wycho­waw­cy świe­tli­cy sta­ra­ją się przy­go­to­wać zaję­cia tak, by każ­de były miłym zasko­cze­niem i prze­ży­ciem. Tym razem  spę­dzi­li­śmy zaję­cia na zie­lo­nej trawce.
Roz­ma­wia­li­śmy o tym, co czu­je­my… Jakie mamy marzenia…Co nas tra­pi, gnę­bi… Jakie są nasze troski…mogliśmy to wykrzy­czeć… zaśpie­wać… wyre­cy­to­wać… powie­dzieć szep­tem… gesty­ku­lu­jąc… Były to zaję­cia peł­ne zasko­cze­nia, wra­żeń, śmie­chu i wzru­szeń. Oby było wię­cej takich chwil w szkole!