Świa­towy Dzień Tablicz­ki Mnożenia

dav4 październi­ka nasza szkoła brała udzi­ał w IX Świa­towym Dniu Tablicz­ki Mnoże­nia. Do wydarzenia zgłosiło się 5862 szkół z 33 kra­jów na całym świecie. Akc­ja ma zachę­cić do przy­pom­nienia sobie tablicz­ki mnoże­nia w przy­jem­ny, niecodzi­en­ny sposób.
Jest okazją dla uczniów do nadro­bi­enia „tabliczkowych” zaległoś­ci po wakac­jach. Przy­go­towa­nia do Świa­towego Dnia Tablicz­ki Mnoże­nia odby­wały się  już od 30 wrześ­nia. Na drzwiach całej szkoły zna­j­dowały się kolorowe przykłady z tabliczką mnoże­nia oraz „Hasło dnia”. Uczniowie każdego dnia na lekc­jach matem­aty­ki ćwiczyli tabliczkę mnoże­nia oraz w cza­sie prz­er­wy z zain­tere­sowaniem odpy­ty­wali się wza­jem­nie z przykładów zamieszc­zonych na holu. Dnia 4 październi­ka uczniowie sprawdza­li swo­ją zna­jo­mość tablicz­ki mnoże­nia. W każdej klasie na lekcji matem­aty­ki powołana została Komis­ja Egza­m­i­na­cyj­na, która nad­zorowała prze­bieg egza­minu. Uczniowie otrzymy­wali test składa­ją­cy się z pię­ciu przykładów. Wszyscy, którzy zdali egza­min otrzy­mali imi­en­ną legi­t­y­mację „Eksper­ta Tablicz­ki Mnoże­nia”. W tym dniu do egza­minu na lekcji przys­tąpiło 275 uczniów i pomyśl­nie zdało 140. Uczniowie, którym nie powiodło się na egza­minie pod­czas lekcji mieli szan­sę popraw­ić się pod­czas prz­erw. W trak­cie trwa­nia każdej prz­er­wy rolę egza­m­i­na­torów pełniły Pat­role Egza­m­i­na­cyjne, które składały się z uczniów z klas szóstych oraz pią­tych. Każdy chęt­ny zarówno uczniowie, jak i pra­cown­i­cy szkoły mogli przys­tąpić do egza­minu. Każdy,  kto zdał ‚otrzymy­wał odz­nakę Eksper­ta Tablicz­ki Mnoże­nia oraz słod­ki upominek. Niez­dany egza­min moż­na było powtórzyć po upły­wie jed­nej godziny. Obchody Świa­towego Dnia Tablicz­ki Mnoże­nia wzbudz­iły w ucz­ni­ach  wiele pozy­ty­wnych emocji. Pokaza­ły, że moż­na przy­pom­i­nać sobie tabliczkę z uśmiechem.


Wstecz