Świa­to­wy Dzień Tablicz­ki Mnożenia

dav4 paź­dzier­ni­ka nasza szko­ła bra­ła udział w IX Świa­to­wym Dniu Tablicz­ki Mno­że­nia. Do wyda­rze­nia zgło­si­ło się 5862 szkół z 33 kra­jów na całym świe­cie. Akcja ma zachę­cić do przy­po­mnie­nia sobie tablicz­ki mno­że­nia w przy­jem­ny, nie­co­dzien­ny sposób.
Jest oka­zją dla uczniów do nad­ro­bie­nia „tablicz­ko­wych” zale­gło­ści po waka­cjach. Przy­go­to­wa­nia do Świa­to­we­go Dnia Tablicz­ki Mno­że­nia odby­wa­ły się  już od 30 wrze­śnia. Na drzwiach całej szko­ły znaj­do­wa­ły się kolo­ro­we przy­kła­dy z tablicz­ką mno­że­nia oraz „Hasło dnia”. Ucznio­wie każ­de­go dnia na lek­cjach mate­ma­ty­ki ćwi­czy­li tablicz­kę mno­że­nia oraz w cza­sie prze­rwy z zain­te­re­so­wa­niem odpy­ty­wa­li się wza­jem­nie z przy­kła­dów zamiesz­czo­nych na holu. Dnia 4 paź­dzier­ni­ka ucznio­wie spraw­dza­li swo­ją zna­jo­mość tablicz­ki mno­że­nia. W każ­dej kla­sie na lek­cji mate­ma­ty­ki powo­ła­na zosta­ła Komi­sja Egza­mi­na­cyj­na, któ­ra nad­zo­ro­wa­ła prze­bieg egza­mi­nu. Ucznio­wie otrzy­my­wa­li test skła­da­ją­cy się z pię­ciu przy­kła­dów. Wszy­scy, któ­rzy zda­li egza­min otrzy­ma­li imien­ną legi­ty­ma­cję „Eks­per­ta Tablicz­ki Mno­że­nia”. W tym dniu do egza­mi­nu na lek­cji przy­stą­pi­ło 275 uczniów i pomyśl­nie zda­ło 140. Ucznio­wie, któ­rym nie powio­dło się na egza­mi­nie pod­czas lek­cji mie­li szan­sę popra­wić się pod­czas przerw. W trak­cie trwa­nia każ­dej prze­rwy rolę egza­mi­na­to­rów peł­ni­ły Patro­le Egza­mi­na­cyj­ne, któ­re skła­da­ły się z uczniów z klas szó­stych oraz pią­tych. Każ­dy chęt­ny zarów­no ucznio­wie, jak i pra­cow­ni­cy szko­ły mogli przy­stą­pić do egza­mi­nu. Każ­dy,  kto zdał ‚otrzy­my­wał odzna­kę Eks­per­ta Tablicz­ki Mno­że­nia oraz słod­ki upo­mi­nek. Nie­zda­ny egza­min moż­na było powtó­rzyć po upły­wie jed­nej godzi­ny. Obcho­dy Świa­to­we­go Dnia Tablicz­ki Mno­że­nia wzbu­dzi­ły w uczniach  wie­le pozy­tyw­nych emo­cji. Poka­za­ły, że moż­na przy­po­mi­nać sobie tablicz­kę z uśmiechem.


Wstecz