Świa­to­wy Dzień Tablicz­ki Mno­że­nia w SP nr 1

117 listo­pa­da nasza szko­ła wzię­ła udział w trzy­na­stej edy­cji akcji edu­ka­cyj­nej Świa­to­wy Dzień Tablicz­ki Mno­że­nia. Do tego dnia ucznio­wie w aktyw­ny spo­sób przy­po­mi­na­li sobie tablicz­kę mno­że­nia w for­mie zaba­wy np. „Hasło Dnia”, przy­go­to­wy­wa­li pla­ka­ty infor­mu­ją­ce o akcji.
Pod­czas piąt­ko­we­go fina­łu wie­lu naszych uczniów zdo­by­ło cer­ty­fi­kat Eks­per­tów Tablicz­ki Mno­że­nia, któ­ry moż­na było uzy­skać za bez­błęd­nie napi­sa­ny test. Ponad­to dużym zain­te­re­so­wa­niem cie­szy­ły się dodat­ko­we zada­nia umiesz­czo­ne na dol­nym holu, gdzie każ­dy mógł zmie­rzyć się z cie­ka­wy­mi zagad­ka­mi matematycznymi.


Wstecz