Świa­towy Dzień Świado­moś­ci Autyz­mu w naszej szkole

1W dniu 1 kwiet­nia obchodzil­iśmy w naszej szkole Świa­towy Dzień Świado­moś­ci Autyz­mu. Klasy I‑III po obe­jrze­niu bard­zo ciekawych filmików o autyzmie odpowiadały na pyta­nia. Oso­by, które udzieliły praw­idłowych odpowiedzi otrzy­mały dyplomy. Młod­sze klasy odwiedz­iły część szkoły starszych kolegów, aby obe­jrzeć przy­go­towane gazet­ki oraz infor­ma­c­je w kodach QR.
Nato­mi­ast w klasach IV-VII uczniowie zbier­ali infor­ma­c­je o autyzmie poprzez scanowanie kodów QR. W kodach poza infor­ma­c­ja­mi i różny­mi cieka­wostka­mi ukryte były litery hasła: “Autyzm jest zaburze­niem roz­wo­ju, a nie chorobą”. Uczniowie bard­zo zaan­gażowali się i chęt­nie szukali (wręcz biegiem) w szkole kodów. Pier­wsze dziesięć osób, które odszukało i złożyło hasło otrzy­mało dyplomy oraz drob­ne upomin­ki. Wszys­tkim serdecznie grat­u­lu­je­my i zaprasza­my do następ­nych akcji.


Wstecz