Świa­to­wy Dzień Świa­do­mo­ści Auty­zmu w naszej szkole

1W dniu 1 kwiet­nia obcho­dzi­li­śmy w naszej szko­le Świa­to­wy Dzień Świa­do­mo­ści Auty­zmu. Kla­sy I‑III po obej­rze­niu bar­dzo cie­ka­wych fil­mi­ków o auty­zmie odpo­wia­da­ły na pyta­nia. Oso­by, któ­re udzie­li­ły pra­wi­dło­wych odpo­wie­dzi otrzy­ma­ły dyplo­my. Młod­sze kla­sy odwie­dzi­ły część szko­ły star­szych kole­gów, aby obej­rzeć przy­go­to­wa­ne gazet­ki oraz infor­ma­cje w kodach QR.
Nato­miast w kla­sach IV-VII ucznio­wie zbie­ra­li infor­ma­cje o auty­zmie poprzez sca­no­wa­nie kodów QR. W kodach poza infor­ma­cja­mi i róż­ny­mi cie­ka­wost­ka­mi ukry­te były lite­ry hasła: “Autyzm jest zabu­rze­niem roz­wo­ju, a nie cho­ro­bą”. Ucznio­wie bar­dzo zaan­ga­żo­wa­li się i chęt­nie szu­ka­li (wręcz bie­giem) w szko­le kodów. Pierw­sze dzie­sięć osób, któ­re odszu­ka­ło i zło­ży­ło hasło otrzy­ma­ło dyplo­my oraz drob­ne upo­min­ki. Wszyst­kim ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my i zapra­sza­my do następ­nych akcji.


Wstecz