Świa­to­wy Dzień Posta­ci z Bajek w naj­młod­szych gru­pach przedszkolaków

17 listo­pa­da przed­szko­la­ki z trzech naj­młod­szych grup bawi­ły się na balu z oka­zji Świa­to­we­go Dnia Posta­ci z Bajek. Zre­ali­zo­wa­li­śmy w ten spo­sób zada­nie z Naro­do­we­go Pro­gra­mu Roz­wo­ju Czy­tel­nic­twa. Były pięk­ne stro­je, tań­ce, śpie­wy, zaba­wy… Nie zabra­kło też baniek mydla­nych i pysz­nych przekąsek.
Gdy świa­tła przy­ga­sły, dzie­ci bawi­ły się przy praw­dzi­wej kuli dys­ko­te­ko­wej! Wszyst­kim tak bar­dzo się podo­ba­ło, że z nie­cier­pli­wo­ścią cze­ka­my na kolej­ny bal!


Wstecz