Świa­to­wy Dzień Poezji w Wypo­ży­czal­ni Marzeń

1Dnia 21 mar­ca 2023 roku obcho­dzi­my Świa­to­wy Dzień Poezji i w związ­ku z tym wyda­rze­niem biblio­te­karz odwie­dził uczniów kla­sy 4,5 i 6, z któ­ry­mi prze­pro­wa­dził lek­cję biblio­tecz­ną doty­czą­cą twór­czo­ści Wisła­wy Szym­bor­skiej. Naj­po­pu­lar­niej­sza pol­ska poet­ka, noblist­ka, został ogło­szo­na przez Sejm Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej patro­nem roku 2023.
Pod­czas spo­tka­nia nauczy­ciel przy­bli­żył postać pisar­ki, ucznio­wie dowie­dzie­li się: jak humor roz­wi­ja twór­cze myśle­nie oraz inte­li­gen­cję, jakie for­my poetyc­ki two­rzy­ła poet­ka oraz jak oso­bli­we hob­by mia­ła Wisław Szym­bor­ska. Pod­czas spo­tka­nia ucznio­wie two­rzy­li „Pocz­tów­ki Szym­bor­skiej” w for­mie kola­żu, a pod­sta­wą do two­rze­nia prac były frag­men­ty naj­po­pu­lar­niej­sze­go w ostat­nim cza­sie wier­sza noblist­ki pt. „Nic dwa razy się nie zda­rza” .Wypo­ży­czal­nia Marzeń „podą­ża­jąc” za poet­ką zachę­ca do sze­ro­kie­go uśmiechu.


Wstecz