Świa­to­wy Dzień Plu­szo­we­go Misia

25 listo­pa­da przy­pa­da Świa­to­wy Dzień Plu­szo­we­go Misia, z tej oka­zji dzie­ci z gru­py OP6B oraz OP5A przy­go­to­wa­ły film-nie­spo­dzian­kę dla swo­ich kole­gów i koleżanek.

Wszyst­kim dzie­ciom życzy­my pozy­tyw­nych wra­żeń i zapra­sza­my po fil­mie do kre­atyw­nej zaba­wy pt. ”Dzień Plu­szo­we­go Misia”, wystar­czy, że wej­dzie­cie w link: https://view.genial.ly/5fba5f64cd106e0d03b616d2/presentation-dzien-pluszowego-misia

 
Wstecz