Świa­towy Dzień Plus­zowego Misia w klasie III a

1025 listopa­da obchodzil­iśmy Świa­towy Dzień Plus­zowego Misia. W tym roku, trochę inaczej niż zwyk­le, uczniowie naszej szkoły obchodzili ten dzień. Na lekcji online zaprezen­towal­iśmy swo­je Misie, poroz­maw­ial­iśmy o nich, o ich pochodzeniu.
Obe­jrzeliśmy ciekawą prezen­tację o misi­ach, rozwiązy­wal­iśmy zagad­ki o miśkach z różnych bajek i filmów, a na koniec zatańczyliśmy do piosen­ki „Gumi Miś”. Były to niewąt­pli­wie ciekawe zaję­cia online!


Wstecz