Świa­to­wy Dzień Plu­szo­we­go Misia w kla­sie III a

1025 listo­pa­da obcho­dzi­li­śmy Świa­to­wy Dzień Plu­szo­we­go Misia. W tym roku, tro­chę ina­czej niż zwy­kle, ucznio­wie naszej szko­ły obcho­dzi­li ten dzień. Na lek­cji onli­ne zapre­zen­to­wa­li­śmy swo­je Misie, poroz­ma­wia­li­śmy o nich, o ich pochodzeniu.
Obej­rze­li­śmy cie­ka­wą pre­zen­ta­cję o misiach, roz­wią­zy­wa­li­śmy zagad­ki o miś­kach z róż­nych bajek i fil­mów, a na koniec zatań­czy­li­śmy do pio­sen­ki „Gumi Miś”. Były to nie­wąt­pli­wie cie­ka­we zaję­cia online!


Wstecz