Świa­to­wy Dzień Motyla

114 mar­ca 2023 roku w Wypo­ży­czal­ni Marzeń obcho­dzi­li­śmy Świa­to­wy Dzień Moty­la. Pięk­ne kolo­ro­we zwia­stu­ny wio­sny przy­le­cia­ły do czy­tel­ni i zapro­si­ły uczniów do wysłu­cha­nia opo­wia­da­nia o tajem­ni­czym moty­lu z dale­kiej Japo­nii. Po wysłu­cha­niu baj­ki, biblio­te­karz wszedł w rolę pro­wa­dzą­ce­go tele­tur­niej, w któ­rym ucznio­wie mie­li za zada­nie odpo­wie­dzieć na jed­no pyta­nie doty­czą­ce opo­wia­da­nia. Każ­dy uczest­nik musiał usiąść przed widow­nią i odpo­wia­dać publicz­no­ści, w ten spo­sób od czy­ta­nia prze­szli­śmy do opowiadania.
Przy­go­da motyl­ka bar­dzo zacie­ka­wi­ła dzie­ci, któ­rzy wspól­nie z biblio­te­ka­rzem roz­szy­fro­wy­wa­li sym­bo­le, wyja­śnia­li tajem­ni­cze nazwy, stro­je, a nawet fry­zu­ry boha­te­rów. Kolo­ro­wy moty­lek odfru­nął na koń­cu baj­ki, a z nim ucznio­wie powę­dro­wa­li rado­śnie do swo­jej sali. Wypo­ży­czal­nia Marzeń dzię­ku­je pani Klau­dii Grub­ba za zdję­cia ze spo­tka­nia w bibliotece.


Wstecz